Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samlet om olje, men hva med fisk, Sp?

Sluttdato for norsk olje og gass ser ikke ut til å bli noe hett tema på Sp-landsmøtet, men hva med fiskeripolitikken?

Utenfor Senja: Her fisker skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen skrei ved Gryllefjord. Begge er oppvokst på Senja og har havet som nærmeste nabo og arbeidsplass. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Utenfor Senja: Her fisker skipper Trond Dalgård (51) og Jan Gunnar Johansen skrei ved Gryllefjord. Begge er oppvokst på Senja og har havet som nærmeste nabo og arbeidsplass. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det er landsmøteuke for Sp. Partiet strammer opp olje-formuleringene sine, selv om sluttdato for norsk olje og gass ikke ser ut til å bli noe hett tema. Det ser ut til å være større uenighet om deler av fiskeripolitikken.

Årets landsmøte skal ikke vedta noe nytt partiprogram, men det er arbeidet fram politikk på to områder under ledelse av de to nestlederne. Ola Borten Moes innstilling rommer «Norsk verdiskapning på norske ressurser». Dermed blir nødvendigvis klima også tema. Det er kommet inn rundt 70 endringsforslag til hele innstillingen. Ett av forslagene går ut på å tydeliggjøre synet på petroleumssektoren, slik at ingen skal misforstå. Forslaget kommer fra sentralstyret, og er innstilt med «vedtas». Formuleringen skal gjøre det klart at Sp vil jobbe for at fossile energikilder skal fases ut.

Det nye avsnittet: «Hvis internasjonale miljøavtaler og kvotesystemer virker etter intensjonen vil etterspørselen etter fossile energikilder synke. Utvikling av alternative energikilder og ny fastlandsindustri må gjennomføres parallelt med at produksjonen på norsk sokkel går ned. Norsk olje slipper ut like mye klimagasser som annen olje når den forbrennes. Senterpartiet vil jobbe for at bruken av fossile energikilder etter hvert fases ut nasjonalt og globalt. (Egen utheving, red.anm.) Utvinningen av olje og gass må følge denne forbruksutviklingen og vi må bruke dagens inntekter målrettet for å utvikle produkter som kan erstatte fossile energikilder og produkter. På samme måte kan kunnskapen om energiproduksjon og andre tekniske innovasjoner innen olje og gassindustrien brukes for omstilling til fornybar energiproduksjon.»

Formuleringene fra sentralstyret viser enighet om målsettingen i partiet. Den store og konkrete klimadebatten vil antakelig komme med behandlingen av nytt partiprogram om to år. Det er grunn til å forvente at debatten om leterefusjon og prøveleting – som gikk høyt for to år siden – vil gå høyt igjen, blant annet. I mellomtiden gjelder partiprogrammet, som er et kompromiss mellom hensyn og viljer i partiet – og blant annet inkluderer vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

I tillegg til klimapunktene i utvalgsinnstillinga «Norsk verdiskaping på norske ressurser», er det også kommet en rekke resolusjonsforslag som omhandler klima (se egen Nationen-sak). Klima er som nevnt en gjenganger i endrings- og resolusjonsforslagene til Sp-landsmøter, på linje med forslag om skranker for EU-tilpasningen i EØS. Det skulle også bare mangle. «Det blir mitt 5. landsmøte, og klima har vært et hett tema på hvert eneste ett av disse landsmøtene, selvsagt », sier Lars Vangen, kommunikasjons-leder for Sps stortingsgruppe. «Vi kaller det partidemokrati, avisa Vårt Land kaller det "ulmende opprør"», sier Vangen.

Og hva med fisk? Lars Vangen er usikker på om det vil komme konkrete forslag om kystfisket, men bekrefter at debatten går i partiet.

Det handler blant annet om virkemidlene i kystfiske-politikken. Det skal være stor sympati for SVs «hjemfallsmodell» langt inn i Sps sentralstyre og stortingsgruppe. SVs hjemfallsmodell går ut på at torsketrålkonsesjonene med tilbuds- og bearbeidingsplikt blir avviklet, og de tilhørende torsk- og hysekvotene blir omfordelt til kystflåten. I Sp er utålmodigheten etter endringer for kystfisket aller størst i de nordligste fylkene. Tregheten i partiet når det gjelder tilslutning til SVs forslag, skyldes usikkerhet rundt virkemiddelbruk og tempo. Spørsmål som «på hvilken måte kan staten kjøpe ut kvoter, slik at fiskere som sitter på kvoter ikke kommer helt i beit?», skal besvares. Og, ikke minst: Sp må ha med seg vestlendingene på eventuell ny fiskeripolitikk. SV er i mindre grad avhengig av slike kompromisser.

Så langt vil Sp ha utredning der SV vil ha handling. SV ser for seg at kvotene kan være opphevet om 30 år. Målet for SV er å sikre rettferdig fordeling av naturressurser, og å sikre bosetting langs kysten ved å sikre kystbefolkningen adgang til fisket. Sp bør ha det samme målet.

Det er grunn til å tro at kystfisket blir tema i debatten på Sps landsmøte, selv om de konkrete forslagene til Sp-varianten av hjemfallsmodellen så langt er i støpeskjeen. Om den ikke er i støpeskjeen en gang, bør Sp få opp farten. Som Sps egen stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Adelsten Iversen, har lagt vekt på: Fisken er grunnlag for bosettinga langs kysten. Det kan bli krevende for Sps tillitsvalgte i Nordland, Troms og Finnmark å drive valgkamp dersom Sp ikke er tydelige på hva partiet mener om hjemfall av fiskekvoter.

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering