Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaet på Bondetinget

Klimaforhandlingene mellom staten og landbruket står i stampe. Nå kan det virke som landbruksminister Olaug Bollestad kommer landbruket i møte.

Gjest: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) gjestet Bondetingether sammen med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Det har vært lang stillstand i forhandlingene om en frivillig klimaavtale for landbrukssektoren. Landbruket har bedt om avklaringer fra statens side, om hvilke av landbrukets mange foreslåtte klimatiltak som skal telle med i klimaregnskapet.

22. mai kom det er kort henstilling fra Bollestads departement, om at jordbruket måtte presentere sitt tallfestede samlede bidrag til reduksjonsmål. Brevet førte til en viss bestyrtelse blant bøndene. Av landbrukets 31 foreslåtte klimatiltak, er det bare ni som regnes inn i dagens offisielle klimaregnskap. Det betyr at to tredeler av landbrukets klimaforslag, ikke vil telle med når klimaregnskapet skal gjøres opp.

Landbrukets motsvar var å på ny etterlyse avklaringer fra departementet om hvordan en skal beregne aktuelle klimatiltak som ikke er en del av det offisielle regnskapet. Landbruket mener dette må være klart, før en fastsetter et måltall for utslippsreduksjoner.

Forhandlingene skal etter planen avsluttes 20. juni. Det spørs om fristen ryker, ettersom departementet ennå ikke har besvart landbrukets henvendelse.

Annonse

I sin tale til Norges Bondelags årsmøte onsdag, var Bollestad tilbakeholden med å kommentere klimaavtalen. Han slo imidlertid fast at hun fra sin side var innstilt på - i samarbeid med landbruket - å komme i land med en avtale som er god for både klimaet og for landbruket.

På direkte spørsmål fra leder Elisabeth Gjems i Hedmark Bondelag, bekreftet Bollestad også at biologiske prosesser skal legges til grunn for å finne potensialet til å fylle forpliktelsene.

Svaret er ja, sa Bollestad, og la til: "Landbruks- og matdepartementet kan fotosyntesen. Det er kjempeviktig".

Dette må tolkes som et signal fra Bollestad om at hun er åpen for å diskutere de av landbrukets klimatiltak som per i dag ikke fanges opp av det offisielle klimaregnskapet.

Det kan i så fall være et godt utgangspunkt for de videre forhandlingene.

Neste artikkel

Bruksgenbanker viktig for plantemangfold