Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Absurd fiskekvote-vedtak

Stortingsflertallet, Frp, KrF, Venstre og Høyre, vedtok en fiskeripolitikk de selv mener ikke er tilstrekkelig utredet. Det vitner om manglende respekt for ei viktig næring.

Fiskeri- og sjømatminister: Odd Emil Ingebrigtsen (H) insisterte på at kvotemeldingen ikke trengte mer utredning. Regjeringspartiene viste seg å være uenige i det. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Fiskeri- og sjømatminister: Odd Emil Ingebrigtsen (H) insisterte på at kvotemeldingen ikke trengte mer utredning. Regjeringspartiene viste seg å være uenige i det. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) sleit kraftig i forrige uke. Onsdag bedyret statsråden fra Stortingets talerstol at det ikke var nødvendig å utrede konsekvensene av tiltakene i regjeringas kvotemelding. Slett ikke nødvendig. Konsekvensene var tilstrekkelig utredet.

Riksrevisjonens ramsalte kritikk av utviklingen i kvotehandelen "i strid med fiskeripolitiske prinsipper" og revisjonens kritikk for manglende konsekvensutredning, hemmet ikke regjeringspartiene i deres iver etter å tvinge kvotemeldingen igjennom i Stortinget.

Det så ut til at dess flere alvorlige innvendinger Riksrevisjonen, deler av næringa og folk fra de berørte kystsamfunnene kom med, dess høyere argumenterte regjeringspartiene for meldingen.

Det nærmet seg parodien, da fiskeriministeren 24 timer etter at han onsdag bedyret at konsekvensutredninger slett ikke var nødvendig, måtte tåle dette flertallsvedtaket i Stortinget: "Stortinget ber regjeringen – før iverksettelse – foreta konsekvensutredning av eventuelle elementer i beslutningene ved behandlingen av Innst. 243 S (2019–2020) som ikke er konsekvensutredet gjennom meldingen."

Dette innebærer at Stortingsflertallet (Frp, KrF, Venstre og Høyre) vedtar en melding de ikke overskuer konsekvensene av. Dermed bør vedtaket gå over i stortingshistorien som et eksempel på hva Stortinget ikke skal drive med.

Samtidig kan en undres hvordan regjeringspartiet KrF trives med dette vedtaket. KrF har vært minst like ivrige som fiskeriministeren i forsvaret for å vedta en kvotemelding uten å innarbeide Riksrevisjonens anbefalinger. Og det hastet, hevdet KrF-politikere.

Hvordan kom KrF etter hvert til å tenke på at den omstridte kvotemeldingen burde konsekvensutredes før iverksettelse? Tok de til slutt noe av kritikken fra Riksrevisjonen eller kystsamfunnene på alvor?

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, sa det treffende fra Stortingets talerstol da forslaget til vedtak ble lagt fram: "Det var et meget overraskende forslag. Det er veldig spesielt, og det burde selvfølgelig ført til at vi enstemmig sendte saken tilbake til regjeringen for ny behandling."

Annonse

Myrseth kunne heller ikke forstå at regjeringspartiene og Frp vedtok noe de innrømmet ikke var godt nok utredet. "Vi kan selvfølgelig ikke ha det sånn at politikken er for dårlig konsekvensutredet når vi behandler den", slo Cecilie Myrseth fast. Slik burde også en ansvarlig regjering se det, men det gjorde Solberg-regjeringa altså ikke.

Leder i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), var heller ikke imponert over regjeringspartiene. Han understreket at konsekvenser skal utredes før regjeringa kommer til Stortinget, og ikke etterpå. Pollestad kritiserte dessuten regjeringa for ikke å konkretisere hvilke deler av meldingen som ikke er utredet godt nok.

Mangelen på konkretisering av hvilke konsekvenser som skal utredes, gjør ikke vedtaket mindre absurd.

Oppsummert: I utgangspunktet ville regjeringa ha kvotemeldingen igjennom i Stortinget før Riksrevisjonen kom med sin rapport, vel vitende om at den var på trappene. Med et skrik ble behandlingen utsatt en liten stund, men ikke lenger enn at stortingsrepresentantene, og offentligheten, kun fikk en uke til å gå inn i kritikken fra Riksrevisjonen. Deretter avviste regjeringspartiene å innlemme riksrevisorens anbefalinger i kvotemeldingen. Det hele toppes med at Frp og regjeringspartiene tvinger igjennom en fiskeripolitikk de selv mener de må utrede konsekvensene av.

Stortingsvedtaket om kvotemeldingen er absurd, og Solberg-regjeringas behandling av fiskeripolitikken kunne kalles en farse, om ikke saken var så alvorlig. Det handler om ei viktig næring for Norge – som er avgjørende for bosettingen langs kysten, ikke minst i Troms og Finnmark.

Riksrevisjonens viser, punkt for punkt, hvordan utglidingen i kvotehandelen bryter med "etablerte fiskeripolitiske prinsipper", og skriver blant annet: "Undersøkelsen viser at 29 kommuner har mistet all villfiskindustri og 9 kommuner har mistet alle fiskemottak i perioden. I tillegg er det mange kommuner som har færre fiskemottak."

Både fiskeriministeren og KrF har likevel hevdet at denne kritikken ikke betyr at utglidingen i kvotehandelen er i strid med lovene som regulerer fisket i Norge. Hvor skulle en ellers finne "fiskeripolitiske prinsipper", om ikke i lovverket?

Vi minner om formålsparagrafen i havressursloven: ""Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevende marine ressursene og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna."

Der bør regjeringas selvpålagte konsekvensutredning starte. Kontrollspørsmålet er: Sikrer regjeringas forslag til tiltak at ikke enda mer av fisken samles på enda færre hender, slik at enda flere kommuner mister mottak, industri og arbeidsplasser?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring