Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønn omstilling gir sterkere lokalsamfunn

Klimaendringene bryr seg ikke om geografi eller befolkningstetthet. De kan ramme like hardt i Bergen som i Berlevåg.


Skiller ikke: Klimatiltakene må fungere, i by som i Berlevåg. Foto: Gisle Stensvold
Skiller ikke: Klimatiltakene må fungere, i by som i Berlevåg. Foto: Gisle Stensvold

Men tiltakene for å stanse klimaendringene, og for å beskytte oss mot de verste konsekvensene, er selvsagt ulike.

Norge trenger en klimapolitikk for hele landet, samtidig som folk i hele landet har en hverdag som skal fungere. I og rundt storbyene må biltrafikken kraftig ned, og erstattes av kollektivtransport, sykkel og gange. Det er helt nødvendig for å unngå utrygge skoleveier, kø, kork, kaos og økte klimautslipp, og for å gjøre byene gode å bo i.

Men transportpolitikk som er bra for folk i byene, passer ikke nødvendigvis på bygda. Selv om kollektivtransporten skal og må bli bedre i mindre byer, bygder og tettsteder, kommer bilen til å fortsette å være et avgjørende transportmiddel utenfor storbyene.

Derfor er elbilsatsingen, og Stortingets vedtatte mål om at alle nye biler som selges skal være nullutslippsbiler i 2025, enda viktigere for bygda enn for byen. Men i Finnmark er bare 15 prosent av nye biler som selges elektriske, ifølge Elbilforeningen. I Oslo og Hordaland er andelen rundt 60 prosent. Elbilrevolusjonen er foreløpig mest et byfenomen. Det vil MDG gjøre noe med.

Ingen kjøper elbil hvis de ikke er trygge på at de får ladet bilen raskt og effektivt. Derfor har vi foreslått å sette av 300 millioner til en storstilt utbygging av hurtigladere over hele landet. Jeg er overbevist om at bedre lademuligheter, kombinert med at det stadig kommer nye elbiler på markedet inkludert modeller med mye bagasjeplass og lasteplass, vil bidra til at elbilen blir det naturlige førstevalget uansett hvor du bor.

Annonse

Miljøpartiet De Grønne vil bygge et effektivt og miljøvennlig transportsystem for Norge. Vi vil ha dobbeltspor på Trønderbanen, Vossebanen og Jærbanen. Vi vil styrke togtilbudet og senke kollektivprisene med 20 prosent. Vi vil bruke veimilliardene på sikring og vedlikehold av eksisterende veinett i stedet for å bygge nye, naturødeleggende motorveier inn mot storbyene. Og vi vil finansiere elektriske fly på kortbanenettet.

Den grønne omstillingen Norge skal og må gjennom kan være en gavepakke til distriktene. Fisken svømmer i havet. Vinden blåser i Nordsjøen. Skogen vokser i Innlandet. Mer sjømatproduksjon, mer videreforedling av trevirke i Norge og en storsatsing på havvind er blant ingrediensene i den nye grønne velferdsstaten Miljøpartiet De Grønne vil bygge. Den omstillingen vil først og fremst skape nye, grønne arbeidsplasser i distriktene. Ikke i Oslo. Det er de grønne arbeidsplassene som er mest attraktive, for det er de som er varige.

Vi vil utnytte muligheter for ny, grønn næringsutvikling innen for eksempel utslippsfri sjøfart, fiskeri, bioøkonomi, havvind, sirkulærøkonomi, jernbaneutbygging og turisme. Slik vil vi bidra til alle som i dag jobber med å levere tjenester eller produkter til petroleumsindustrien kan levere til andre mer mer bærekraftige næringer i fremtiden.

Å skape gode lokalsamfunn handler selvsagt ikke bare om miljø. Miljøpartiet De Grønne kjemper for økt lokalt selvstyre, og vi vil gi lokalpolitikerne større handlingsrom både politisk og økonomisk. Derfor gir vi kommunene totalt 13,1 milliarder mer i vårt alternative statsbudsjett, med 3,5 milliarder ekstra i frie midler. Vi vil gi kommunepolitikerne sjansen til å føre en politikk som ikke bare handler om å spare.

Vi vil styrke kommunenes evne til å tilpasse seg ekstremvær og andre klimaendringer gjennom å finansiere klima- og miljørådgivere i alle kommuner, og gjennom å styrke NVEs arbeid med flom- og skredforebygging kraftig. Storsamfunnet må stille bedre opp for lokalsamfunn som opplever ekstremvær og ras gjennom økt støtte til opprydding og forebygging av nye hendelser.

I tillegg foreslår vi en reform av landbrukspolitikken der vi satser mer på lokale ressurser og små og mellomstore bruk. Det er nødvendig for å øke selvforsyningsgraden og produsere mer bærekraftig og sunn mat. Vi må dyrke korn og matplanter der det er mulig, og satse på beitedyr i distriktene for å sørge for at norske utmarksressurser utnyttes.

Akkurat nå lever vi i en tid der vår viktigste oppgave er å redde klimaet og naturen. Å ta vare på kloden slik at vi kan beskytte framtiden til ungene våre kommer til å kreve ganske mye av oss. Men det er en myte at god miljøpolitikk er en trussel mot gode liv i hele landet. Husk: Det er ikke grønn politikk, men blå politikk som har ført til økt polarisering mellom by og distrikt de siste årene.

Neste artikkel

Grunnlovens miljøparagraf, bare til pynt?