Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må ta Norge inn i fornybaralderen nå

Klimakampen kan vinnes med norsk industri og norske ansattes kompetanse.

Hvis vi klarer å omdanne gassen vår til ren hydrogen, vil vi kunne forlenge levetiden på gassfeltene og sikre oss milliardinntekter som ellers ville gått tapt, skriver Else-May Norderhus (Ap). Her ser vi Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal som leverer gass til Storbritannia. Foto: Hydro / NTB scanpix
Hvis vi klarer å omdanne gassen vår til ren hydrogen, vil vi kunne forlenge levetiden på gassfeltene og sikre oss milliardinntekter som ellers ville gått tapt, skriver Else-May Norderhus (Ap). Her ser vi Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal som leverer gass til Storbritannia. Foto: Hydro / NTB scanpix

Jeg ønsker rett og slett en reindustrialisering, som et naturlig resultat av tidligere satsinger. Industrialiseringen i Norge startet tidlig på 1900-tallet, bygget på ren norsk vannkraft. Det neste kapitlet kom da vi fant oljen på slutten av 60-tallet. Nå er tiden inne for å se hvordan vi kan gå inn i fornybaralderen, og det med full tyngde. Vi må rett og slett ta Norge videre! Da må vi ta nye grep og finne de nye teknologiske løsningene, som fører oss dit.

Og for å være helt tydelig; jeg vil ikke ha en sluttdato for oljen eller gassen. Det er vi overbevist om at etterspørselen vil styre. Men, jeg ønsker å sette en sluttdato for en reindustrialisering av Norge.

For å få dette til, må vi bruke tiden fram til vi skal ta over i september 2021, til å utforme ny politikk for framtida. Derfor er jeg opptatt av å få på plass en politikk for å kutte klimautslipp, samtidig som de kan skape arbeidsplasser. Da må vi se på hvordan naturgassen kan bli et karbonfritt og attraktivt produkt for fremtiden.

Jeg mener det er behov for en storstilt satsing på hydrogen som ett viktig grep for å skape ny industri og kutte klimautslipp. Norsk naturgass kan bli til ren hydrogen om vi får på plass løsninger for karbonfangst og –lagring. Den såkalte blå hydrogen.

Jeg ser potensialet i at dette også vil kunne skape mange nye arbeidsplasser i Norge, og spesielt gunstig i mitt hjemfylke Møre og Romsdal, hvor vi har ilandføring av gass både på Tjeldbergodden og Nyhavna.

Norge kan og bør ta ledertrøya på, for å utvikle ny teknologi og vi trenger en helhetlig plan for å få en slik satsing opp og stå. Hele veien møter vi nå mange som kan bidra med viktig og riktig kompetanse for en slik satsing. I hele verdikjeden. Og vi trenger en masterplan som ett av dagens statlige aktører kan ta hånd om (Gassco eller Gassnova), ellers må det rigges for at ett nytt selskap kan ta tak i dette.

Men, da må vi få tilbake en aktiv næringspolitikk, for den tilbakelente næringspolitikken til dagens regjering står i stampe.

For hva skal vi nå leve av etter gassen?

Vår viktigste gasskunde, Storbritannia og EU, skal omstille seg til nullutslipp og kvitte seg med fossil gass innen 2050. Hvis vi klarer å omdanne gassen vår til ren hydrogen, vil vi kunne forlenge levetiden på gassfeltene og sikre oss milliardinntekter som ellers ville gått tapt. Hydrogen kan nemlig ta over for gass til oppvarming av boliger i dagens marked.

Et talende eksempel utenfor vårt fylke på at hydrogen kan også bidra til et grønt industrieventyr: I Berlevåg er hydrogenproduksjon fra elektrolyse blitt en viktig ny næringsvei. En romslig skipslast med ammoniakk framstilt fra grønn hydrogen kan sørge for at hele Longyearbyen får strøm og varme i et helt år! Og det popper stadig opp ulike løsninger landet over.

Men, jeg er også overbevist om at norske bønder kan være med å løfte fram en satsing på ammoniakkproduksjon framover. Det kan gi nye ben å stå på, også for den norske bonden. Og det vil være et godt bidra for klimaet.

Annonse

Hydrogen kan bidra til reduksjon av CO2-utslipp innen en rekke sektorer:

* Transport: Hydrogen kan drive skip og lastebiler som frakter varer over lange strekninger, som krever lagring av større energimengder enn det et batteri kan klare.

* Energilagring: Overskuddskraft fra fornybar elektrisitet kan konverteres til hydrogen gjennom elektrolyse og lagres for senere bruk.

* Industri: Hydrogen kan erstatte direkte bruk av fossile energikilder som olje, gass og kull.

* Varme: Hydrogen kan stille høytemperatur varmebehov i industri, men også erstatte naturgass til boligoppvarming og komfyrer i land som har et utviklet gassrørnett.

Hva skal til? Jeg mener det må ses på flere grep for å fa på plass et krafttak for ren hydrogen:

1. Staten må gå inn med risikovillig og tålmodig kapital, og vi i bør ha et statlig hydrogenselskap i første fase. Og vi må ha en statlig masterplan for å rigge framdriften nasjonalt, slik at vi får realisert de mulighetene som ligger i dette for fremtiden.

2. En storstilt hydrogensatsing må også innebære satsing på CO2-fangst og -lagring. Vi må komme i gang nå.

3. Stille offentlige innkjøpskrav for å kutte utslipp fra skipstransport.

4. Staten må støtte teknologiutvikling og delvis kompensere industriselskap som går foran og tar i bruk umoden teknologi.

5. En stor og koordinert satsing på forsking og utvikling.

Den viktigste jobben for Arbeiderpartiet framover er å kutte utslipp og skape nye jobber!

Hydrogenproduksjon basert på både naturgass og fornybar energi kan bli viktige norske bidrag i det grønne skiftet, samtidig som det vil gi mange grønne arbeidsplasser landet rundt. Men dette skjer ikke av seg selv. Vi må gripe muligheten, og bruke de fortrinnene vi har, ellers gjør noen andre det.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norgesgruppen og naturinngrep