Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologiske melkeprodukter i norske butikker fra danske og svenske kuer?

Salget av økologiske matvarer øker i norske butikker, og kjedene melder om økt omsetning. Både Norgesgruppen og Coop har økt salget av økologisk melk.

Økologisk import? Sverige skisserer at de kan komme opp i 41 prosent økologisk areal, mens Danmark og Finland sikter mot 30 prosent, skriver Bjørn Ingar Holmen. Her et illustrasjonsbilde av økologisk melk fra Danmark.
Økologisk import? Sverige skisserer at de kan komme opp i 41 prosent økologisk areal, mens Danmark og Finland sikter mot 30 prosent, skriver Bjørn Ingar Holmen. Her et illustrasjonsbilde av økologisk melk fra Danmark.

Dette skulle en tro var en markedsmulighet for norske bønder og matindustri, men i stedet øker importen av økologiske melkeprodukter, mens norskandelen synker.

Coop har doblet sitt salg av økologiske melkeprodukter i perioden 2018 til 2021 (basert på eget estimat). Rema satser stort på økologisk produkter gjennom Kolonihagen, som i all hovedsak importerer sine økologiske melkeprodukter fra Danmark.

Rørosmeieriet har sine melkeprodukter inne hos Norgesgruppen, og melder også om stigende salgsvolum. I tillegg omsetter både Tine og Rørosmeieriet økologiske melkeprodukter i storhusholdningsmarkedet.

Økologisk landbruksproduksjon i Norge er liten. Det økologiske jordbruksarealet representerer i dag 4,3 prosent av det totale jordbruksarealet, en nedgang fra 5,1 prosent i 2012. Produksjonen av økologisk melk representerte i 2020 3,3 prosent av totalen, tilsvarende i underkant av 50 tusen tonn.

Det har vært en nedadgående trend i det økologiske arealet, i mengde og andel produsert økologisk melk og i antall økologiske bønder de siste 10 årene.

I våre naboland er trenden motsatt med til dels stor økning i areal og i produksjon av økologisk melk. I Danmark var andelen i 2020 12,8 prosent av total melkeproduksjon. Produsert volum økologisk melk var 728.000 tonn. Tilsvarende tall for Sverige var 17,4 prosent økologisk av total melkeproduksjon og utgjorde 481.000 tonn økologisk melk.

EU har satt som mål å øke det økologiske arealet til 25 prosent av det samlede jordbruksarealet innen 2030. Andelen økologisk jordbruksareal vil være forskjellig fra land til land. Våre naboland legger strategier for jordbruket frem mot 2030 tilknyttet EUs mål.

Her skisserer Sverige at de kan komme opp i 41 prosent økologisk areal, mens Danmark og Finland sikter mot 30 prosent. EU har planer for å stimulere miljø og klimatiltak i landbruket, og de vil bruke budsjettmidler for å nå målene. I Norge er det markedet som skal styre utviklingen av økologisk landbruksproduksjon etter at målsettingen om 15 prosent økologisk areal ble fjernet i 2017.

Situasjonen i Norge er at de økologiske melkevolumene er små, produktutvalget er lite, trenden i handelen er økt salg, samtidig som trenden i næringen er flat eller minkende produksjon av økologisk melk.

Det er ikke politisk interesse for å satse på og stimulere til økt økologisk landbruksproduksjon. Det tar minst to år å legge om melkeproduksjonen til økologisk, og en rask omstilling til markedet er derfor vanskelig å se for seg.

Denne tilnærmingen kan føre til at importerte varer overtar plassen til norskprodusert mat i butikkhyllene. Dersom veksten i produksjon av økologiske landbruksprodukter i EU blir som planlagt, vil det være store mengder økologisk melk i våre nærmeste naboland. Med et stort utvalg av økologiske melkeprodukter som ikke produseres i Norge, kan vi forvente økt importpress.

"Det er ikke politisk interesse for å satse på og stimulere til økt økologisk landbruksproduksjon."

Økologisk

Dersom etterspørselen etter økologiske melkeprodukt i markedet stiger over norsk produksjon, vil importen trolig øke. Da vil norske melkebønder og meieriindustri komme i en situasjon der det er redusert etterspørsel etter norsk melk, og vi må redusere det totale norsk melkevolum fordi mer av markedet blir dekket av import.

Vi kan selvsagt lukke øynene og håpe at det «går over», men med økt vektlegging av bærekraft og miljø hos konsumentene, er sjansen stor for at etterspørsel etter økologisk mat øker. Da kan vi velge å stimulere til at norske melkebønder dekker behovet for økologisk melk, eller vi risikerer at våre naboland overtar norske markedsandeler.

Skal vi unngå å flagge ut produksjonen av økologisk melk, må næring, forvaltning og våre politikere starte jobben med å sikre norsk økologisk melkeproduksjon, og med det opprettholde det totale melkevolumet.

Neste artikkel

Kjell-Christian starter meieri for rå melk i Bærum