Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi fratas makt, britene får den tilbake

Brexit og EUs byrå-blomstring gjør debatten om EØS-avtalen mer aktuell.

Seiret: Storbritannia og statsminister Boris Johnson får handle med EU uten å avgi makt, skriver spaltisten. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Seiret: Storbritannia og statsminister Boris Johnson får handle med EU uten å avgi makt, skriver spaltisten. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Den seneste meningsmålingen viste betydelig oppslutning om EØS-avtalen. Flere, blant dem NHOs Tore Myhre, mener dette må bety at ingen fremtidige norske regjeringer må så tvil om avtalen. NHO-leder Ole Erik Almlid går enda lengre og sier at en ikke må kaste bort tida med å diskutere saken. Han får oppbakking av Jonas Gahr Støre.

Undersøkelsen fanger ikke opp at holdningene til EØS-avtalens virkninger er en del av forklaringen på at partier som ønsker et alternativ til EØS synes å styrkes.

Ei heller fanges opp de mange reaksjonene som kommer mot virkningene av EU/EØS. Her kan nevnes protester mot ESAs forslag om å vingeklippe kommunale bestemmelser om seriøsitet ved offentlig anskaffelser. Nordisk fagbevegelses avvisning av EU-kommisjonens nylig framlagte forslag om lovbestemt minstelønn. Opprop mot lavprisselskapet Wizz Air, som med sosial dumping og klare brudd på ILO-konvensjon 87 om retten til organisering, likevel fritt kan fly innenlandsruter, noe NHO Luftfart synes er greit.

ACER-kampen er en viktig sak som fortsatt er aktuell. I 2018 bidro den til at det ble det inngått et forlik mellom regjeringa, AP og MDG. Her ble det slått fast at bare Statnett kan eie utenlandskabler. Likevel foreslår regjeringa i sin nylig framlagte energilov, at dette ikke skal gjelde den private utenlandskabelen NorthConnect. Konsesjon kan tas inn bakveien. Dette sammen med EUs stadig mer omseggripende energiunion fjerner forutsetningen for forliket. Vi støtter derfor Fellesforbundets landsmøtekrav om reversering av tilslutningen til ACER.

Utenlandskabler med en kapasitet tilsvarende 50 prosent av vår strømproduksjon er snart på plass. Dette er langt mer enn behovet for leveringssikkerhet krever. Resultatet blir at strømprisen harmoniseres med EU-land og går opp. Høynes strømprisen med 10 øre per kilowattime, spiser det omtrent opp dagens overskudd til den kraftkrevende industrien. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare, spesielt ved ensidige industristeder. Samtidig øker husholdningenes strømutgifter.

"Høynes strømprisen med 10 øre per kilowattime, spiser det omtrent opp dagens overskudd til den kraftkrevende industrien."
Annonse

Derfor er det ikke merkelig at Nei til EU gikk til sak mot staten etter at stortingsflertallet, kun med vanlig flertall, vedtok ACER-tilslutningen. Vi mener dette er en så stor suverenitetsavståelse at det krever tre fjerdedels flertall i Stortinget. Hvorvidt søksmålet kan reises for domstolene, tar Høyesterett fatt på i plenum 13. januar.

Det foregår nå en overføring av myndighet til en strøm av nye EU-byråer. Enkelte av disse går på tvers av EØS-avtalens forutsetninger. For å komme til bunns i hvorvidt dette kun kan vedtas med vanlig flertall som nå, har stortingsflertallet sendt spørsmål om EUs fjerde Jernbanepakke til Høyesterett.

Eksemplene i denne artikkelen viser to ting: Den ene at EØS avtalen fratar folkevalgte verktøy som er nødvendig for å skape et rettferdig samfunn. Det andre at den norske modellen angripes både i topp og bunn, og i strid med folkets nei til EU.

Denne uthulingen av folkeviljen og manglende vilje til å ta i bruk det ofte omtalte handlingsrommet, aktualiserer sterkere enn på lenge kravet om å få utredet en handelsavtale med EU som et alternativ til EØS. Et krav som støttes av store deler av fagbevegelsen.

Uten folkeavstemning, ingen brexit. EU opptrådte i forhandlingene som om britene ikke sa nei. Men EU måtte gi etter, og det synliggjør at en frihandelsavtale er mulig. Avtalen mellom EU og Storbritannia gir britisk sjølråderett, uten EU-domstol og EUs rigide statstøtteregler. Britene har markedsadgang for varer uten toll og kvoter for import og eksport.

Den midlertidige avtalen Norge har inngått med britene slår fast det samme. Av hensyn til klima, miljø, sjølforsyning og industriarbeidsplasser, må tollvernet for landbruksvarer opprettholdes. Eventuelle kvoter som innrømmes Storbritannia må komme til fradrag i de kvotene EU har i dag. Framover må myndighetenes engasjement for landbruket i disse forhandlingene skjerpes. Dette er krav som deles med landbrukets organisasjoner.

Til slutt: Øverst på vår liste fram mot Stortingsvalget står ett krav - ingen søknad om EU-medlemskap i kommende stortingsperiode. Det er for øvrig helt i tråd med Sentios undersøkelse om at ingen partier har et flertall av sine egne velgere bak seg for medlemskap i EU.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Unyansert av Nationen om rødlista