Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

På vei mot et likestilt Europa

Europakommisjonen la i mars 2021 fram sin strategi for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2021–2030.

Like muligheter: Det bor om lag 87 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU. På lik linje som andre, har de rett på de samme arbeidsbetingelsene og mulighetene, skriver Thierry Béchet. Foto: Dmitry Rukhlenko / Mostphotos
Like muligheter: Det bor om lag 87 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU. På lik linje som andre, har de rett på de samme arbeidsbetingelsene og mulighetene, skriver Thierry Béchet. Foto: Dmitry Rukhlenko / Mostphotos

Den forrige utgaven banet vei for et barierrefritt Europa hvor mennesker med funksjonsnedsettelse sikres full deltagelse i samfunnet. Men til tross for fremgangen det siste tiåret, møter mennesker med funksjonsnedsettelse enda betydelige hindringer i hverdagen og er mer utsatt for fattigdom og sosial utestengelse enn andre. Europa skal være et sted hvor alle kan leve sitt liv med de samme rettighetene og mulighetene lagt til grunn. Derfor må vi fortsette dette arbeidet, og den Europeiske Union har forpliktet seg til å bekjempe alle former for diskriminering.

For ti år siden ratifiserte EU FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen markerte et gjennombrudd ved å nedfelle minimumskrav for deres rettigheter i en internasjonal juridisk bindende menneskerettighetstraktat. Ved å ratifisere Konvensjonen har EU og alle medlemslandene allerede forpliktet seg til å innføre konkrete tiltak for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne har like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter, bygge ned hindre som vanskeliggjør dette og motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi er glade for at Norge også har forpliktet seg på samme måte.

EUs forutgående strategi for mennesker med funksjonsnedsettelse har ført til forbedring på flere områder de siste ti årene. For eksempel bidrar EUs tilgjengelighetsdirektiv til å gi denne gruppen lik tilgang til en rekke varer og tjenester, slik som smarttelefon, datamaskiner, e-boklesere, banktjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester. Videre sikrer EUs passasjerrettigheter at personer med nedsatt funksjonsevne har lik tilgang til å reise med fly, tog, buss eller skip.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter imidlertid fortsatt på betydelige hindringer i hverdagen. Dette gjelder tilgang på helsetjenester, utdanning, arbeid, fritidsaktiviteter og deltagelse i det politiske liv. I EU er sysselsettingsgraden for denne gruppen 50,8 prosent, sammenlignet med 75 prosent for funksjonsfriske. De har også høyere risiko for fattigdom eller sosial ekskludering. Over halvparten av mennesker med funksjonsnedsettelse sier at de personlig følte seg diskriminert i 2019. Slik skal det ikke være.

Det siste året har pandemien gjort hverdagen ekstra vanskelig. Dette har vært enda mer krevende for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Annonse

Med vår nye strategi ønsker vi å sikre full deltagelse av mennesker med funksjonsnedsettelse i samfunnet, både økonomisk og sosialt. Strategien fokuserer på å forbedre tiltak rundt tre hovedspor: europeiske rettigheter, retten til å leve et selvstendig liv, samt bekjempe diskriminering og skape like muligheter.

«Over halvparten av mennesker med funksjonsnedsettelse sier at de personlig følte seg diskriminert i 2019.»

Diskriminering

For å fremme inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet, kommer Kommisjonen til å foreslå en rekke flaggskipsinitiativ. Det første jeg vil nevne er innføringen av et europeisk «disability card» som skal fremme gjensidig anerkjennelse av nedsatt funksjonsevne og økt mobilitet mellom medlemsland. Dette vil bidra til å gjøre det lettere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å flytte til et annet land eller delta i det politiske liv, på like linje med andre EU-borgere.

Det andre er «AccessibleEU». Utilgjengelig informasjon og tjenester kan føre til isolasjon og ekskludering. Selv om mye er gjort, er det er fremdeles områder som krever forbedring. I 2022 vil vi derfor lansere et europeisk ressurssenter, «AccessibleEU», for å bygge en kunnskapsbase med informasjon om tilgjengelighet og god praksis i alle sektorer.

Det kreves et sterkt engasjement fra EUs medlemsland og institusjoner for å kunne følge opp våre forpliktelser i tråd med FN-konvensjonen. For å fremme nasjonale tiltak og gjennomføringen av strategien i medlemslandene, vil Kommisjonen opprette en tilgjengelighetsplattform («Disability Platform»), som skal samle representanter fra nasjonale myndigheter og interesseorganisasjoner. Ved å samarbeide på tvers av Europa, vil vi være bedre i stand til å sikre like rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det bor om lag 87 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i EU. På lik linje som andre, har de rett på de samme arbeidsbetingelsene og mulighetene, rett til å leve selvstendige liv, og rett til å kunne delta fullt og helt i samfunnet. Det er vårt ansvar å bygge et Europa hvor deres rettigheter er fullt ut beskyttet – et Europa fritt for diskriminering.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uforutsigbare og høye priser på strøm og gass struper oss