Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økte klima- og miljøambisjoner for EUs landbrukspolitikk

Europas bønder bærer et ansvar langt utover det å produsere mat.

Sommeren 2018 var ekstremt varm og tørr på kontinentet vårt. Dette var svært utfordrende for mange bønder. Også i Norge var tørken krevende, og skaper fortsatt problemer i deler av landet. Dette er én av mange utfordringer som europeiske bønder i økende grad står overfor som følge av endringer i klima- og miljøforhold over hele Europa.

Klimarelaterte skader på avlinger øker og antallet miljøkatastrofer globalt er mer enn tredoblet siden 1980. Det omfatter ekstreme temperaturendringer som gir tørke og skogbranner, men også flom og kraftige stormer.

Europas bønder bærer et ansvar langt utover det å produsere mat. Bonden har oppsyn med jorden og bidrar til våre klima- og miljømålsettinger. I Den europeiske union kan vi si at mindre enn 2 prosent av befolkningen ivaretar over 80 prosent av jorden for 100 prosent av forbrukerne.

Det betyr at når vi møter miljømessige og økonomiske utfordringer må vi også maksimere nedslagsfeltet og ambisjonsnivået for landbrukspolitikken. Vi må også levere på ambisiøse målsetninger relatert til miljø, bærekraft, klimaendringer og matsikkerhet, og samtidig ivareta blomstrende bygdesamfunn på tvers av Europa.

Vår felles landbrukspolitikk, også kalt CAP, er en dynamisk politikk som kontinuerlig har blitt tilpasset nye utfordringer for europeisk landbruk. Det pågår nå en gjennomgang av landbrukspolitikken i EU, ettersom den inneværende syvårsperioden for EU-budsjettet utløper i 2020.

I november 2017 publiserte Europakommisjonen en meddelelse om fremtidig mat og landbruk hvor man skisserte politikkutviklingen på landbruksområdet fra 2021. Budsjettet for CAP vil reduseres med 5 prosent over den neste planperioden, på grunn av Brexit, men også fordi vi møter nye samfunnsmessige utfordringer relatert til sikkerhet og migrasjon.

Samtidig foreslår vi et viktig skifte i retning av mer fleksibilitet til å skreddersy de ulike instrumentene til nasjonale og regionale behov, samt et større fokus på resultater enn etterlevelse av regelverket.

Vi ser at utslipp av klimagasser fra landbruket minker over hele Europa, men ikke like mye som i andre sektorer. Vi har også et nitrogenoverskudd i noen av de mer jordbruksintensive regionene. Ammoniakkutslipp fra EUs landbruk går ned, men vi ser også noe tilbakegang i biologisk mangfold. I tillegg er det stor risiko for jorderosjon i noen områder.

Annonse

Dette viser oss at mer ambisiøse tiltak må til, og modelleringer av avlingsdata tilsier at vi kan oppnå sterk positiv innvirkning ved å endre vår tilnærming i landbrukspolitikken.

Mye arbeid nedlegges for å gjøre EUs landbruk mer bærekraftig. Særlig gjennom reform av CAP, men også gjennom å balansere de ulike målsetningene i landbrukspolitikken. Den felles landbrukspolitikken må fortsatt sikre levedyktig matproduksjon og en stabil matforsyning, samtidig som man tar hensyn til mattrygghet, bygdeøkonomien, dyrevelferd og sosiale og miljømessige utfordringer.

Den nye felles landbrukspolitikken bygges rundt ni av FNs bærekraftsmål relatert til landbrukssektoren og klima. Derfor har vi ni nye målsetninger for CAP og fire politiske hovedprinsipper å rette oss etter.

Vi vil forenkle systemet og redusere den administrative byrden, samtidig som vi ønsker å bedre innretningen av politikken mot lokale behov. Vi vil maksimere resultatene gjennom et forbedret og ytelsesbasert system. Det vil gjøre det mulig for oss å opprettholde rettferdig konkurranse og på samme tid øke ambisjonsnivået for landbruket vårt.

Bærekraftig bruk av jordsmonnet må være sentralt hvis vi, Den europeiske union, skal nå vår nullutslippsvisjon. Vi vil måtte bruke mer biomasse, men også sikre at det karbonsluket som skoger og jordsmonn utgjør ivaretas og kanskje også forbedres.

Å stimulere til nytenkning og en mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk er det riktige valget for Europa. Ny teknologi viser oss allerede at jordbruksvirksomhet kan utgjøre en forskjell. Takket være JRC MARS Explorer, en banebrytende ny elektronisk tjeneste fra Europakommisjonens felles forskningssenter, kan nettbrukere verden over se vær- og avlingsforhold fremskaffet gjennom europeiske satellitter.

Plantevekstmodeller blir i stadig økende grad brukt til å vurdere effekten av fremtidige klimaendringer på landbruksproduksjon og matsikkerhet. Data av høy kvalitet er nødvendig for å modellere disse endringene og det er samarbeidet mellom europeiske land som nå lar oss illustrere i praksis de viktige bidragene jordbrukssektoren kan stå for.

Klima- og miljøhensyn blir altså en avgjørende del av vår felles jordbrukspolitikk fra 2021. Vi vil bidra til å avdempe og kompensere for klimaendringer og bærekraftig energibruk.

Vi vil forplikte oss til å fremme bærekraftig utvikling og effektiv forvaltning av naturressurser, og derigjennom bidra til å beskytte lokalsamfunn, biomangfold, økosystemer og kulturlandskap. Dette er avgjørende målsetninger – og vi har ikke råd til å mislykkes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mjølkeproduksjon i omstilling