Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Høyesterett har tatt grep

Norges omfattende avståelse av suverenitet blir et tema for domstolene. Vi kan få gjennom kravet om tre firedels flertall.

Maktbalanse: Høyesterett tillater rettslig vurdering av Stortingets EU-tilpasning med knapt flertall. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Maktbalanse: Høyesterett tillater rettslig vurdering av Stortingets EU-tilpasning med knapt flertall. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flertallet i Høyesterett skreiv historie da de ga Nei til EU rett til å fremme ACER-saken for domstolene. Dette fordi det ikke er opplagt at ideelle organisasjoner skal ha rett til å reise en generell eller det staten kaller «abstrakt» sak. Regjeringsadvokaten argumenterte både grundig og ivrig mot vår påstand om å få fremme saken, men gikk på en smell.

Abstrakt for noen er konkret nok for andre. Vi er vant til at vannkrafta gir strøm og varme til hus, heim og sikring av industriarbeidsplasser. Og dette til en rimelig pris. Dette takket være offentlig eierskap, politisk styring og der strømmen holdt seg til Norge og naboland.

Nå er dette i kraftig endring. Snart er det utenlandskabler nok til å eksportere rundt halvparten av all strøm vi produserer. Dette er langt mer enn hva som trengs av utvekslingskapasitet for å sikre forsyningssikkerheten. I tillegg trengs strømmen uansett til det grønne skiftet.

Den som kontrollerer strømmen styrer også prisen og fri flyt av strøm betyr at den går dit prisen er høyest. EUs energibyrå ACER overlater til et felles europeisk marked og bestemme strømprisen, der EU sender ut stadig nye pålegg via energipakker. Stortingsflertallet har mot SP, SV, KrF og Rødts stemmer godtatt den tredje pakka. Den fjerde pakke er på vei i EØS. Den er enda mer inngripende enn den tredje.

Via EØS-avtalen skjer det en devaluering av politikken der Stortinget fratas makt bit for bit. Likevel mener regjeringa og stortingsflertallet at dette er lite inngripende og nøyer seg med å vedta tilslutning med vanlig flertall. Dette sjøl om økte strømpriser på sikt truer tusenvis av arbeidsplasser i industrien, fordi den mister et avgjørende konkurransefortrinn.

Annonse

Jeg minner om at LO gikk imot, og at Fellesforbundets landsmøte krevde reversering av tilslutningen til ACER.

Høyesteretts kjennelse betyr at den stadige suverenitetsavståelsen og undergraving av folkestyre, vil bli en sak for domstolene. Dermed er det ikke opplagt at EU-direktiv lengre kan innlemmes med vanlig flertall etter Grunnlovens paragraf 26. Høyesterett peker på at dette er rettslig omstridt. Det åpner opp for at det er Grunnlovens paragraf 115 og krav om tre firedels flertall som skal benyttes, slik vi hevder. Alt dette og mere til vil bli belyst i domstolsbehandlingen som kommer. Høyesterett vil få saken på ny til slutt.

"Det er ikke opplagt at EU-direktiv lengre kan innlemmes med vanlig flertall etter Grunnlovens paragraf 26."

EU jobber for full maskin for å gjennomføre energiunionen med stadig flere forordninger. Siden det ikke er avklart hvilken grunnlovsparagraf som skal benyttes, og hvorvidt beslutningen er lovlig, må regjeringen stoppe innføring av nye forordninger og energipakke fire. I det minste ta i bruk tre firedels flertall som behandlingsmåte i Stortinget hvis det skal fortsette.

Høyesterett får uansett mer å tenke gjennom. Stortinget har selv sendt dem EUs fjerde jernbanepakke til vurdering. Her skal det også gjennomgås hvilken grunnlovsparagraf som skal anvendes. Er det demokratisk når det ikke er de folkevalgte, men EUs regler som avgjør hvorvidt jernbanen skal være konkurranseutsatt? Og hvilken Grunnlovsparagraf skal benyttes når det er sånn at EUs jernbanebyrå ERA, der Norge ikke er medlem, får bestemme hvilke tog og selskap som kan kjøre på norske spor? Ved uenigheter skal EU-domstolen ha siste ordet.

Alt dette reiser viktige demokratiske diskusjoner der våre allierte på Stortinget burde kaste seg frampå allerede nå. I tillegg trenger vi jussprofessorer som kan gå stortingets praksis etter i sømmene. En reell debatt om EØS-avtalen er endelig satt på dagsorden. Dette takket være vår tålmodige prosess i rettssystemet. Takk til alle som har bidratt så langt.

Neste artikkel

Færre EØS-skeptikere, men vi trenger ingen EU-utredning