Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs migrasjonspakt er solidaritet

I september la Europakommisjonen fram sitt forslag til ny, fleksibel pakt for migrasjon og asyl.

Skjevfordelt: Kystvakten i Mytilene på Lesvos håndterer en stor del av båtmigrantene til Europa. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Skjevfordelt: Kystvakten i Mytilene på Lesvos håndterer en stor del av båtmigrantene til Europa. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Pakten innebærer en helhetlig tilnærming til migrasjon, med flere viktige endringer.

Det er på tide vi anerkjenner at migrasjon er et normalt fenomen. Og det har det alltid vært. Migrasjon er dramatisk for menneskene det gjelder; for hver familie som tvinges til å flytte fra sine hjem. Men migrasjonspolitikken trenger nå å avdramatiseres.

Å håndtere migrasjon betyr at vi må bevege oss mot et forutsigbart og pålitelig migrasjonsregime som tar hensyn til alle aspekter av fenomenet: Migrantene selv, de mottakende samfunnene, opprinnelsessamfunnene og mulighetene for retur og reintegrering.

I 2019 søkte over 600 000 mennesker førstegangsasyl i EU. I vårt naboland Tyrkia befinner det seg omtrent fire millioner flyktninger. Mange av disse antas at ønsker seg videre til Europa. Og på verdensbasis rapporterer FN at omtrent 70 millioner mennesker er tvunget på flukt fra sine hjem. Asyl, og ikke minst migrasjon, er dermed et faktum vi må forholde oss til.

Og det vil det fortsette å være; vi lever i en verden preget av katastrofer og store ulikheter på den ene siden og sammensveisede, globaliserte økonomier på den andre. Med et godt system kan migrasjon bidra til vekst, innovasjon og inkluderende sivilsamfunn. Vi må også sørge for at migrasjon ikke forverrer hjerneflukten fra opprinnelsessamfunnene, med mer fokus på retur og reintegrering.

"Med et godt system kan migrasjon bidra til vekst, innovasjon og inkluderende sivilsamfunn."

Uten felles løsninger vil flyktningkriser bli uutholdelig for alle berørte parter. Dette har vi vært vitne til alt for lenge i land som Hellas og Italia. Vi har sett de grusomme forholdene på reisen til Europa, særlig til sjøs. Og den nedbrente Moria-leiren på Lesbos minnet oss igjen på dette på tragisk vis. Europa må ta ansvar. Å la folk dø i Middelhavet er ikke et alternativ.

Annonse

Som på andre politikkområder mener EU at nøkkelen er solidaritet. Mennesker som tar seg til Europa må møtes på Europeisk vis, med felles løsninger på felles problemer.

Vi kan ikke la enkelte medlemsland ta mesteparten av støyten kun på grunn av deres geografiske plassering langs EUs yttergrenser. Migrasjon berører forskjellige medlemsland på forskjellige måter. Lærdommen fra de siste fem årene er nettopp dette - byrdefordelingen blir fort ujevn og relokalisering er prinsipelt vanskelig. Derfor mener jeg at denne Pakten gir oss en ny giv: Den angriper migrasjon fra en ny vinkel, hvor behovet for solidaritet imøtekommes gjennom fleksbilitet.

Europa trenger løsninger som evner å ta høyde for kompleksisteten som er migrasjon. Vi må derfor ha et system som ivaretar sikkerheten til menneskene som søker beskyttelse, minsker presset på landene ved våre yttergrenser, og som tar høyde for andre EU-land sine bekymringer rundt egne nasjonale kapasiteter.

Den nye Migrasjonspakten er basert på tre søyler: styrkede prosedyrer ved EUs yttergrenser, en ny mekanisme for solidaritet og omfordeling, og et mer omfattende samarbeid med tredjeland.

Førstnevnte går ut på å utvide registreringsprosedyrer for asylsøkere til å også omhandle helse- og sikkerhetssjekker, samtidig som vi raskt kanaliserer mennesker til de riktige saksbehandlingsinstansene. Slik får vi på plass et trygt og effektivt system som unngår at mange mennesker forblir i en limbo-tilstand.

Den nye mekanismen for solidaritet og omfordeling handler om å få etablert et fleksibelt, men obligatorisk system for å hjelpe nasjonale systemer under press. Her har man som utgangspunkt at migrasjon berører forskjellige land ulikt. Likevel må alle bidra i en eller annen forstand – enten gjennom relokalisering, retur eller andre operasjonelle bidrag.

Forslagets tredje søyle går ut på å styrke EUs relasjoner på migrasjonsfeltet gjennom gjensidig fordelaktige partnerskap. Migrasjon er et globalt fenomen som krever en global ansvarsdeling. Med godt samarbeid vil vi være mer forberedt på flyktningkriser, få bukt med menneskesmugling og effektivisere returprosedyrer. Samarbeid med tredjeland handler også om å gi støtte til asylsøkere og migranter utenfor Europa.

Pakten skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet, og nye rettsakter forventes allerede neste år. Dette vil være et skritt i riktig retning for å håndtere migrasjon effektivt og rasjonelt, noe som helt klart er i alles favør.

Neste artikkel

Acer-dommen bør til Høyesterett