Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vindkraft i leveområdet til villrein

Tolga Østfjell villreinområde er ett av 23 områder i Norge med egen villreinstamme. Den må ikke ofres til fordel for vindkraft.

Villrein: 
Villrein har hatt tilhold i Tolga Østfjell helt siden isen trakk seg tilbake for drøye 8000 år siden, skriver innsenderen. Foto: Terje Sandberg
Villrein: Villrein har hatt tilhold i Tolga Østfjell helt siden isen trakk seg tilbake for drøye 8000 år siden, skriver innsenderen. Foto: Terje Sandberg

Området, som dekker i underkant av 400.000 daa inne på Tolga Østfjell, omkranses av bygdene Øversjødalen, Holøidalen, Kåsa, Hodalen, Tolga, Eid og Brydalen.

Grunneiere, rettighetshavere i Tolga Østfjell er organisert i Villreinutvalget. Her er styrerepresentanter fra de ulike bygdelag satt til å forvalte villreinstammen etter egne vedtekter og de nasjonale rammer og betingelser som gjelder. Villreinen i Norge har også et internasjonalt vern ved at Norge "er forpliktet til å sikre en bærekraftig bruk av naturressurser" gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) som trådte i kraft i 1993. I tillegg er vi forpliktet gjennom Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen), hvor Norge har forpliktet seg til å fremme en nasjonal naturvernpolitikk i samsvar med bestemmelsene i konvensjonen». (Miljødirektoratet M-1309. 2019)

Leveområdet til Villreinen i Tolga Østfjell er tatt med som ett av 13 ulike områder i Norge i NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft.

Annonse

NVE sier i sitt forslag at Nordre Hedmark kjennetegnes ved svært gode produksjonsforhold for vindkraft og sett i dette lys kan ikke villreinområdet automatisk ekskluderes fra forslaget. Dette sier de til tross for at Miljødirektoratet i sitt forslag påpeker at Tolga Østfjell må tas ut av planen pga at utbyggingen vil hindre villreinens naturlige adferd i sine leveområder. NVE sier videre at pga store kostnader i oppjustering av nettet rundt fjellet må utbyggingen nødvendigvis bli stor for å bli lønnsom. I tillegg er mulighetene for å «skjule» utbyggingen vanskelig da området er relativt begrenset i areal. Det ligger også i argumentasjonen fra NVE at det savnes forskning på villrein og vindkraft.

Skal Tolga Østfjell villreinstamme bli en prøveklut og ofres? Det planlagte området berører kalvingsområder, trekkruter, sommerbeiter, helårsbeiter og høytliggende baksider med snø sommerstid hvor reinen søker beskyttelse mot insekter.

Et enstemmig årsmøte i Tolga Østfjell Villreinutvalg ga onsdag 10. april sitt styre ett klart mandat:

«Bevar villreinområdet i henhold til vedtektene for Tolga Østfjell Villreinområde og arbeid for at villreinområdet blir tatt ut av forslag til Nasjonal ramme for vindkraft»

Villrein har hatt tilhold i Tolga Østfjell helt siden isen trakk seg tilbake for drøye 8000 år siden. Nesten like lenge har mennesker i dette området levd side om side med dette fantastiske dyret. Mengder av dyregraver, funn av jaktredskaper og andre kulturminner forteller oss at denne arven ikke kan ødelegges og ruineres fordi det trengs mer miljøvennlig kraft sørover i Europa. Villreinutvalget vil sammen med andre interessegrupper og kommunen jobbe for at Tolga Østfjell også i all fremtid skal fremstå som det uberørte, veiløse og vakre fjellområdet det er i dag.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ein fortvila diskusjon