Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil regjeringen stoppe nedbygging av matjord?

Jeg vil derfor takke regjeringen for at den går inn for økt norsk matproduksjon. Men vil den stoppe stoppe reduksjonen av landbruksareal?

 I årene fra 2004 til 2015 ble 8000 mål landbruksjord bygd ned hvert år. Det tilsvarer et areal på omtrent tre fotballbaner hver dag, skriver Askel Nærstad. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
I årene fra 2004 til 2015 ble 8000 mål landbruksjord bygd ned hvert år. Det tilsvarer et areal på omtrent tre fotballbaner hver dag, skriver Askel Nærstad. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

I Dagsnytt 18 1. september ble det opplyst om at regjeringens mål er å øke norsk matproduksjon. Det er veldig bra, for Norge har en sjølbergingsgrad av mat på bare omtrent 40 prosent dersom den store eksporten av fisk ikke regnes med. Jeg vil derfor takke regjeringen for at den nå går inn for økt norsk matproduksjon.

Norge er nå rikt nok til å importere den maten vi trenger utover det som produseres i Norge, og verden er fredelig nok til at det er mulig. Vi har imidlertid ingen garantier for at det vil være situasjonen for all framtid. Den negative påvirkningen av klimaet som lang transport av mat innebærer, er også en god grunn til å øke norsk sjølberging av mat.

Norge har på grunn av geografien et lite jordbruksareal. Det utgjør bare omtrent 3,7 prosent av landarealet. Til tross for den lave sjølforsyningen av mat og det lille landbruksarealet som er i Norge, reduseres landbruksarealet hvert år.

Annonse

I 2019 ble 3600 dekar matjord bygget ned. Det tilsvarer at landbruksarealet i gjennomsnitt hver dag reduseres med størrelsen på 1,35 fotballbaner. I årene fra 2004 til 2015 ble 8000 mål landbruksjord bygd ned hvert år. Det tilsvarer at landbruksjord på størrelse med i underkant av tre fotballbaner bygges ned hver dag!

Jeg bor rett ved et jorde i Asker kommune. For noen år siden foreslo kommuneadministrasjonen å omregulere deler av jordet til boligområde med bygging av høyblokker. Bonden ønsket ikke å selge jorda. Han sa at om kommunen tar den jorda fra meg, så får jeg for lite jord til å drive gården, og må legge den ned.

Vi som er naboer til jordet, ønsket ingen høye blokker rett utenfor husene våre. Vi fikk derfor en god allianse mellom bonden og vi som er naboer til jordet. Vi tok kontakt med alle partiene i kommunestyret og ba dem stoppe planene om å bygge ned matjorda. Heldigvis vant vi den kampen.

I enkelte tilfeller kan det være gode grunner til å omdisponere landbruksjord, for eksempel av trafikksikkerhetsgrunner. I slike tilfeller mener jeg det bør være et absolutt krav om at et areal tilsvarende den landbruksjorda blir omregulert, blir nydyrket.

Mitt spørsmål er: Vil regjeringen gå inn for å stoppe reduksjonen av norsk landbruksareal?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Jordvern Norge trur på ny vår for vern av matjorda