Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger rikere og mer varierte skoger

Det er godt å lese at Per Skorge i Norges Skogeierforbund er så klar på viktigheten av å sikre skogens artsmangfold. Det er ikke få arter det er snakk om!

Skogforvaltningen må sikre at vi ikke forringer disse store karbonlagrene, noe som i tillegg vil være vinn-vinn for både naturmangfold og klima, skriver innleggsforfatterne. Foto: Siri Juell Rasmussen
Skogforvaltningen må sikre at vi ikke forringer disse store karbonlagrene, noe som i tillegg vil være vinn-vinn for både naturmangfold og klima, skriver innleggsforfatterne. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nesten 47.000 arter er påvist i Norge, om lag halvparten av dem lever i skogen, og hver femte skoglevende art står på rødlista – de fleste som følge av skogbruk. Å ta godt vare på skogen er å ta vare på naturarven vår.

Bedre forvaltning av skogen handler ikke bare om arter, eller for den saks skyld bare om tømmerstokker. Det handler om å ta vare på alle naturgodene som skogen tilbyr. Skogen bidrar eksempelvis også til flomdemping, rassikring og pollinatortjenester, til å fange og lagre karbon, og til opplevelser, friluftsliv og folkehelse. Til sammen er det snakk om svært store verdier for samfunnet.

Det er derfor vi utfordrer politikerne, spesielt landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide, til å få på plass nye virkemidler for å bevare alt det skogen gir oss.

Sertifisering er et stykke på veien, men det er næringas virkemiddel og langt fra nok. Regjeringen må stille opp med støtteordninger som gjør det lettere for skogbruket å omstille til mer naturvennlig drift. Myndighetene må også sørge for at vi får kartfestet og kartlagt de gamle naturskogene og skog som aldri har vært flatehogd.

Annonse

I tillegg må vi få et skoglovverk som sidestiller ulike hensyn i skogen, og ikke bare er på næringas premisser, og en restaureringsplan for norsk natur, inkludert skog.

Det meste av karbonet i våre nordlige skoger er i bakken, der det har bygd seg opp gjennom tusener av år.

Skogforvaltningen må sikre at vi ikke forringer disse store karbonlagrene, noe som i tillegg vil være vinn-vinn for både naturmangfold og klima. Skogen er en viktig del av klimaløsningen, og da må den forvaltes på best mulig måte, gjennom skogvern, restaurering og miljømessig bærekraftig skogbruk, slik vi har påpekt i rapporten Skogkur 2030. Det som er bra for naturen er bra for klimaet; mer natur gir mindre utslipp.

Skogen er et sted der mange er interessert i de ressursene og godene som finnes der. Da er det desto viktigere at vi får på plass en sunn og balansert forvaltning. Vi lever i en tid med naturkrise og klimakrise, og kan ikke lenger oppføre oss som om vi har ubegrenset med ressurser.

Vi trenger en samfunnsutvikling som sørger for gode liv, samtidig som vi lever innenfor jordens tålegrenser. Dette gjelder også for vår bruk av skogen.

Neste artikkel

Mitt eget univers