Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger flere gruver

Mineralnæringen er en forutsetning for levende lokalsamfunn i hele landet.

Grunnrik: Norge har store ubrukte mineralressurser. Foto: Colourbox
Grunnrik: Norge har store ubrukte mineralressurser. Foto: Colourbox

Distriktsnæringsutvalget har nylig utredet næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. Et viktig mål med arbeidet har vært å synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

Mineralnæringen kan og bør spille en aktiv rolle i distriktspolitikken i årene fremover. Dette fordrer også at vi har politikerne som legger til rette for det. Vår næring omtales gjerne som viktig for et vellykket grønt skifte.

Elektrifiseringen av transportsektoren er avhengig av at det utvinnes såkalte grønne mineraler. Et eksempel er kobber, som blant annet benyttes i produksjon av elbiler. Videre vil solceller, vindmøller, smarttelefoner, batterier, robotteknologi og strømledninger kreve mye mer mineraler i årene fremover.

Våre mineralforekomster ligger spredt over hele landet, både i sentrale mindre seog ntrale strøk. Uttak og produksjon utføres på steder hvor økt etterspørsel etter varer og tjenester gir potensiale for lokale ringvirkninger.

Et vanlig anslag er at et årsverk i mineralnæringen utløser 1-3 årsverk i andre næringer, hos f.eks leverandører, underleverandører, service, transport med mer.

Annonse

Vi har gode forekomster av mineraler verden idag etterspør, herunder titan, kobber, jern, kvarts, grafitt, pukk, naturstein. Samtidig ser vi betydelig potensial innenfor sjeldne jordartsmetaller (REE), sink, nikkel, bly, magnesium, fosfat (Kilde: NGU - «Mineraler for det grønne skiftet» januar 2019).

Mineralnæringen i Norge tar ansvar for å sikre en langsiktig og bærekraftig ressursutnyttelse. Utskiftning av maskinpark (nullutslipp), robotisering og bruk av fornybar energi på anleggene er sentralt for å bidra positivt til en reduksjon i lokale miljøutslipp.

Videre jobber næringen for å utnytte ressursene til det fulle og utvikle bedre systemer for gjenvinning, avfallshåndtering og nye bruksområder for sine produkter.

Næringen har et betydelig potensial! Markedet for å kapitalisere opp aktuelle prosjekt i Norge er krevende. Det tar mange år å få på plass driftskonsesjoner, og de fleste private investorer har ikke denne utholdenheten. I tillegg kommer politisk risiko.

Derfor har Norsk Bergindustri lansert behovet for et kapitalfond på kommersielle vilkår. En skatterefusjonsordning (modell fra oljeindustrien) for å stimulere til økt letevirksomhet, er et annet virkemiddel for å redusere den økonomiske byrden for å starte leteaktivitet. Vi trenger kraftfulle tiltak for å kunne bidra for å realisere det grønne skiftet.

Det er nettopp mangfold av ressurser og fornybar energi som er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn i framtida. Distriks-Norge har mange av de ressurstypene som framtida vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye, innovative verdikjeder.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lys i husa - men er det nok hus?