Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger en overordna, nasjonal og regional politikk

Hanne Alstrup Velure har et snevert syn på det norske demokratiet! Det vil naturen tape på!

Ingen kommunegrenser: Naturverdiene lar seg ikke ramme inn av enkeltkommuners grenser, og derfor trenger vi gode retningslinjer for blant annet hyttebygging, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Ingen kommunegrenser: Naturverdiene lar seg ikke ramme inn av enkeltkommuners grenser, og derfor trenger vi gode retningslinjer for blant annet hyttebygging, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Velure er på banen igjen, med sitt til det kjedsommelige mantra om hvor viktig det er at staten holder seg unna den lokale forvaltninga, og at overordna føringer og korreksjoner er en trussel mot lokaldemokratiet.

Velure unnlater å nevne en vesentlig sak; at det norske demokratiet handler om både de folkevalgte vi har valgt til lokal forvaltning og dem vi har valgt til å føre en overordna, regional og nasjonal politikk! Eller vil kanskje Velure avskaffe ordninga med Storting og regjering? Hver kommune sitt "ting" og sin "regjering"? I så fall er jeg dypt og fundamentalt uenig med Velure!

Vi trenger en overordna, nasjonal og regional politikk - som setter opp det store bildet for oss, og som bestemmer hva vi som nasjon skal ta vare på i fellesskap, blant annet naturverdiene våre. Disse naturverdiene lar seg ikke ramme inn av enkeltkommuners grenser, og derfor trenger vi gode retningslinjer for blant annet hyttebygging, overordna føringer som er utmeislet av demokratisk valgte organer!

Annonse

Vi trenger kloke regionale og nasjonale føringer som blant annet peker på hvilke forutsetninger den lokale hyttepolitikken bør hvile på; kartlegging av naturverdier og helhetlige planer for hyttebygging som skal sikre at kommunen ut fra sin lokale kunnskap og kjennskap er i førersetet for lokale utbygginger, og tar styringa for hvor og hvordan hyttebygging skal skje.

Lokalpolitikerne våre har reell makt, men dessverre mangler de fleste kommuner slike planer som nevnt her, og vi ser at denne manglende helhetlige tankegangen og planlegginga har vist seg i stor ettergivenhet overfor hytteaktører og en derpå følgende massiv hytteutbygging - også der hvor det aldri burde funnet sted, i naturområder med godt beite og stort naturmangfold.

Dette, tapet av naturareal og naturmangfold bekymrer åpenbart ikke Velure seg for. Tenker Velure at lokalpolitikere bør få fortsette å leke "kongen på haugen", selv om det går på tvers av hva vi som nasjon og region har uttalt at vi skal verne om; naturmangfold, gode beiteområder, og viktige friluftsareal?

Velure bedriver også en lek med tall, som er verdt å merke seg. Hun ytrer til stadighet at vi kun har bygd ned 1,7 prosent av fastlands-norge, uten tilsynelatende å ta inn over seg at store deler av dette nettopp er matjord og viktige naturareal.

Velure viser ingen tegn til å forstå at rekkevidden og konsekvensene av naturtap strekker seg langt ut over det konkret nedbygde arealet. Jeg vil anbefale henne og andre nedbyggingskåte politikere å lese hva FN sitt naturpanel sier om naturareal og naturrelatert politikk i vår tidsalder. Naturkrisa er både global og lokal! Derfor trenger vi en samstemt lokal og nasjonal politikk på dette livsviktige området!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbrukets klimaregning