Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi skal fortsatt ha full suverenitet over kraftressursene våre

Hverken EU eller ACER har myndighet til å tvinge fram gjennomføring av nye prosjekter.

Suverenitet: Vi har og skal fortsatt ha suverenitet over disponeringen av våre unike energiressurser, skriver Olje- og energiministeren. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix
Suverenitet: Vi har og skal fortsatt ha suverenitet over disponeringen av våre unike energiressurser, skriver Olje- og energiministeren. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

I en kommentar i Nationen 30. juli fremsetter kommentator Eva Nordlund en rekke påstander knyttet til EUs "ren energi-pakke", også kalt "vinterpakken" eller "fjerde energipakke". Ren energi-pakken er nylig vedtatt av EU-landene og står sentralt i arbeidet med å nå energi- og klimamålene for 2030. Det er for tidlig å si noe om regjeringens endelige vurderinger av pakken. Men det er behov for å imøtegå en rekke av Nordlunds påstander.

I arbeidet med ren energi-pakken har vi vært opptatt å ivareta norske interesser i EUs forberedelse av pakken. Når vi nå vurderer den endelige pakken, er vi opptatt av å ivareta konstitusjonelle hensyn og fullt ut sikre norske interesser. For å fastslå det grunnleggende: Behandling av konsesjoner for vind- og vannkraftverk og utenlandskabler skal skje i samsvar med de lover som er vedtatt av Stortinget. Hverken EU eller ACER har myndighet til å tvinge fram gjennomføring av nye prosjekter.

Vi har og skal fortsatt ha full råderett over kraftressursene våre. Den pågående debatten om utbygging av vindkraft er ikke utløst av EU, for å si det slik.

Annonse

Det er for tidlig å si noe om når ren energi-pakken vil bli lagt fram for Stortinget. Men stortingsrepresentantene vil på vanlig måte få anledning til å ta stilling til saken, også i spørsmålet om forholdet til Grunnloven. Da Stortinget vedtok tredje energimarkedspakke i fjor, forelå "lite inngripende" overføring av myndighet. Ren energi-pakken er omfattende i volum, men dette tilsier ikke uten videre en annen vurdering av forholdet til Grunnloven. Innholdet i pakken må først gjennomgås og vurderes, og eventuelle forslag til endringer i lover fremlegges deretter fram for Stortinget til behandling og samtykke.

Nordlund hevder at den norske Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er Europakommisjonen og ACERs agent i Norge. Slik er det ikke. Det som i dag er RME har fungert som norsk reguleringsmyndighet for kraftmarkedet siden 1990-tallet i samsvar med lover vedtatt av Stortinget. Da Stortinget behandlet den tredje energimarkedspakken ble RMEs myndighet for øvrig dempet ved at kompetanse til å fastsette bestemte forskrifter ble trukket tilbake til departementet. Uansett er det slik at i relevante energimarkedssaker som involverer Norge og andre EFTA-stater, skal vedtak fattes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA), ikke Kommisjonen eller ACER.

Den såkalte infrastrukturforordningen, som Nordlund også trekker fram, er ikke en del av ren energi-pakken, og i dag ikke innlemmet i EØS-avtalen.

De grunnleggende elementene i norsk energipolitikk ligger fast. Vi har og skal fortsatt ha suverenitet over disponeringen av våre unike energiressurser og utformingen av energipolitikken vår.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

EUs klimapolitikk er ansvarsfraskrivelse for Norge