Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi skal bli best på dyrevelferd

Norge er best på å begrense antibiotikabruk i landbruket. MDG vil at vi skal ta samme posisjon innen dyrevelferd.

Lite brukt: Slik antibiotikabruken går ned, skal dyrevelferden opp. Foto: Mariann Tvete
Lite brukt: Slik antibiotikabruken går ned, skal dyrevelferden opp. Foto: Mariann Tvete

I vårt alternative statsbudsjett starter vi med følgende bevilgninger:

* 120 mill til en investeringsstøtteordning for bedre dyrevelferd i oppdrettsnæringen.

* 30 mill til støtte til spydspissløsninger for bedre dyrevelferd

* 12 mill til styrking av Mattilsynets viktige arbeid

* 20 mill matmerking av miljø og dyrevelferd og forskning på dyrevelferd

* 30 mill for å styrke veterinær-dekningen i hele landet

Annonse

Vi ønsker å etablere en ny støtteordning til spydspissløsninger for bedre dyrevelferd i landbruket. Formålet er å stimulere til at enkelte bruk kan gå foran og teste ut teknologi og driftsformer som gir bedre dyrevelferd for dyra. Høy dyrevelferd er viktig av hensyn til dyra, men også fordi norsk landbruk bør rendyrke egenskaper knyttet til høy dyrevelferd, miljøstandard og kvalitet.

Støtten skal utgjøre den statlige delen av et spleiselag mellom stat og bonde og kan gå til både til investeringer og til driftstilskudd i en avgrenset periode.

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet: Vi øker denne viktige posten med 20 millioner, og øremerker 5 millioner til utvikling av matmerking som gjør det lettere for forbrukerne å velge miljø- og dyrevennlig, og til utvikling av merking som viser antibiotikabruk i produksjonen, også for importvarer.

Vi setter av 5 mill til mer forskning om dyrevelferd og dyrevelferdsindikatorer og 1 mill til en utredning om en mer fleksibel og finmasket slakteristruktur.

Vi foreslår økte bevilgninger til gjennomføringen av den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens (5 mill). Vi foreslår også 0,5 mill til å støtte rådet for dyreetikk.

Det er behov for en generell styrking av Mattilsynets viktige arbeid med miljø, helse og dyrevelferd for både landdyr og fisk inkludert reindriften. Vi foreslår derfor at det settes av 10 millioner til en generell styrking av Mattilsynets driftsbudsjetter og 2 millioner til å utrede etablering av et eget Dyretilsyn som erstatter Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. Vi foreslår også 20 millioner som øremerkes til styrket tilsyn og kontroll med lakselus og rømming.

Neste artikkel

Dagligvarebransjens prispress må tas vare på