Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi blir omtrent tvunget til å leve i vissheten om at livsgrunnlaget vårt uansett skal bygges ned

Vi blir møtt med holdningen om at: «Bare vent, om ti år er landbruksjorda deres bygd ned uansett».

Matjord: Det er stort press på matjorda i Trondheims-området. Foto: Håvard Zeiner
Matjord: Det er stort press på matjorda i Trondheims-området. Foto: Håvard Zeiner

Bystyret i Trondheim kommunes vedtak om å utsette behandling av områdeplan for Øvre Rotvoll i påvente av at rekkefølgen og prioriteringene for byutviklingen skal behandles våren 2020, reiser viktige problemstillinger knyttet til det å drive landbruk i trondheimsregionen.

I et debattinnlegg i Adresseavisen ved Aage Martin Jørgensen står det at bonden er «lei av» å være bonde og at han har startet annen næring som å benytte jordene til produksjon av ferdigplen, lagerhaller og omdisponering av matjord til boligområder.

Når det gjelder bondens eget ønske om å omregulere jordene til boligformål, så er det et direkte resultat av både veimyndighetene og Trondheim kommunes politikk de siste årene – bygg ned matjorda.

Som Aase Sætran i Rotvoll Utvikling skriver, så har man på Rotvoll, i tråd med politikernes signaler, levd med vissheten om at jordbruket en gang tar slutt på grunn av nærheten til den voksende byen.

Betingelsene for rasjonelt landbruk forverres år for år. Betingelser for å drive rasjonelt landbruk kan det skrives mye om, men kort oppsummert dreier det seg om infrastruktur, trafikk, dyrehold, støy, forurensning med mer. Når disse betingelsene ikke lenger er til stede, blir det vanskelig å drive landbruk.

Vi oppfatter med glede de signaler om at matjorda i større grad skal ivaretas i trøndelagsregionen i fremtida. Men vi vil samtidig gjøre Nationens lesere oppmerksom på at det samme som har skjedd på Rotvoll holder på å skje flere steder i Trøndelag: Dannelse av satellittlandbruk.

Annonse

Satellittlandbruk er en betegnelse for det som skjer når man omregulerer et sammenhengende jordbruksområde litt og litt til andre formål og betingelsene for å drive rasjonelt landbruk forsvinner. Til slutt er det en ensom bonde igjen i midten som ikke har noe annet valg enn å gi etter for presset.

Et annet aktuelt område er matjorda i Malvik kommune. Grenda Bjørnstad/Leistad/Leistadkrysset og mer eller mindre sammenhengende inn til Hommelvik, langs E6 i Malvik kommune. Her fins et sammenhengende landbruksområde under sterkt press for utbygging av samferdsel og næringsvirksomhet.

Vi som har tilhørighet derfra, har fra flere politisk engasjerte og næringsforening i området i årevis blitt møtt med den holdningen at: «Bare vent, om ti år er landbruksjorda deres bygd ned uansett». «Dere som ligger så tett mot E6 og på aksen mellom Værnes-Trondheim kan likeså godt legge inn årene nå som sist, dere blir bygd ut uansett».

Akkurat som på Rotvoll blir vi omtrent tvunget til å leve i vissheten om at livsgrunnlaget vårt uansett skal bygges ned til fordel for kjøpesenter, boliger og annet næringsareal med mer.

Til tross for dette har grunneiere i Bjørnstad/Leistadgrenda et sterkt ønske om å drive landbruk der i all overskuelig fremtid. Vi har den beste matjorda for kornproduksjon i landet og ungdommer som er motivert for å investere i trygg norsk matproduksjon.

Da er vi avhengige av politikere som sikrer forutsigbarhet og som setter ned foten for ytterligere nedbygging av matjorda – herunder dannelsen av satellittlandbruk.

Det å drive landbruk krever forutsigbarhet. Selve arbeidet man gjør er langsiktig, og investeringer man gjør er langsiktig. Politikere og fagmiljø i Trondheimsregionen må på banen for å sikre forutsigbarhet for regionens landbruk. Forutsigbarhet har vært totalt fraværende knyttet til jordvern mange steder i Trøndelag.

Et tydeligere signal fra politikerne om forbud mot nedbygging av matjord skaper også forutberegnelighet for eiendomsutviklerne, som bør finne andre steder å bygge vei, hus og næring på enn lettvint nedbygging av matjorda. Dog et gledelig paradoks at Trondheim Arbeiderpartis mangel på forutsigbarhet knyttet til jordvern gikk i matjordas favør (enn så lenge) torsdag kveld 5. desember.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grønn dugnad til glede for alle