Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Velferd i en krisetid

I en ekstrem krisesituasjon gjør regjeringen alt den kan for at flest mulig skal få utbetalt så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Samtidig presses Nav til det ytterste under koronakrisen.

Nationen hevder på lederplass at regjeringen ikke prioriterer at folk skal få utbetalt pengene sine fordi Nav ikke er satt i stand til å håndtere kriseordningene. Dette er en veldig forvrengt virkelighetsoppfatning, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Nationen hevder på lederplass at regjeringen ikke prioriterer at folk skal få utbetalt pengene sine fordi Nav ikke er satt i stand til å håndtere kriseordningene. Dette er en veldig forvrengt virkelighetsoppfatning, skriver Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Koronakrisen og nedstengingen av Norge har hatt store konsekvenser med enorme negative ringvirkninger for økonomien og arbeidsmarkedet. Svært mange arbeidstakere og bedrifter er rammet. Mange har fått utbetalinger de har rettmessig krav på fra Nav, men det er fremdeles mange som venter. Situasjonen er i aller høyeste grad prekær. Det er den største krisen for landet vårt i fredstid.

Nationen hevder på lederplass 27. mai at regjeringen ikke prioriterer at folk skal få utbetalt pengene sine fordi Nav ikke er satt i stand til å håndtere kriseordningene. Dette er en veldig forvrengt virkelighetsoppfatning.

Les Nationens leder:

La meg være helt tydelig: Vår øverste prioritet de siste månedene har vært å få på plass løsninger så raskt som mulig, uten at Nav kollapser under presset. For å sette Nav i stand til å håndtere krisen har vi bevilget 200 millioner ekstra, og foreslått en ytterligere styrking på 700 millioner. I tillegg har Nav omprioritert ressurser og satt mindre prekære oppgaver på vent. Alt for at folk skal få pengene sine så raskt som overhodet mulig.

I en av de første ukene etter at Norge stengte ned opplevde Nav en hundredobling av dagpengesøknader sammenlignet med samme uke året før. Tilfanget av nye søknader fra ledige og permitterte har vært skyhøyt siden midten av mars. Det har ingenting for seg å sammenligne denne krisen med finanskrisen, oljepriskrisen eller ledighetskrisen på 90-tallet. Koronakrisen er så omfattende at den mangler sidestykke i nyere norsk historie, og det var ingen som forutså at den skulle bli så omfattende.

Annonse

Regjeringen har i samarbeid med et samlet politisk Norge levert en lang rekke krisepakker og nødløsninger for å bøte på pandemiens skadevirkninger, og særlig konsekvensene av en omfattende lock down. Vanligvis ville vi sendt tiltak og nye ordninger på høring, innhentet et bredt tilfang av synspunkter og analyse, testet og retestet for å minimere risiko. I krisetid har du ikke tid til det. I krisetid må du handle med den kunnskapen du har for hånden.

Allerede da Stortinget behandlet den første koronakrisepakken var det likevel én ting vi visste ganske sikkert. Å innføre nye ordninger ville ta tid. Om situasjonen i Nav opplyste vi om følgende: "I dagens situasjon er det både systemmessige og personellmessige utfordringer. Opprettelse av ev. nye inntektssikringsordninger vil ikke være mulig å få på plass på kort sikt, dvs. at det kan ta flere måneder å få på plass nye systemer". At det ikke er mulig å få på plass nye løsninger over natten har med andre ord vært en del av virkeligheten vi har stått i helt fra koronaen traff oss.

Til tross for dette har Nav fått på plass hele 11 av 12 nye ellerendrede ordninger og nødløsninger i rekordfart, og mange har fått penger. Den ordningen som mangler er lønnskompensasjon til permitterte fra dag 3 til dag 20. Det har vært den vanskeligste løsningen å få på plass. Ordningen er helt ny, og underveis i utformingen har både tekniske og juridiske utfordringer meldt seg. Vi er avhengig av en automatisert løsning, slik at utbetalingene kan skje så raskt som mulig. En manuell behandling var ikke et alternativ – det ville tatt altfor lang tid. Nav varsler nå at ordningen vil være klar i juni, mot opprinnelig et mål om å ha den klar i mai. Det er veldig uheldig at ordningen fremdeles lar vente på seg, men la det ikke være noen tvil om at vi alle jobber ut fra et felles mål om at folk skal få pengene sine så raskt som overhodet mulig.

For å bøte på problemet med ventetid for ordninger og lang saksbehandlingstid fikk Nav på tre dager på plass en ordning med forskuttering av dagpenger. Denne ordningen sikrer at alle med dagpengerettigheter gjennom et enkelt søknadsskjema kan få utbetalt deler av dagpengene på forskudd – i påvente av at dagpengesøknaden blir behandlet. Hittil er det utbetalt over 3,2 milliarder kroner i forskudd. I tillegg – som en ekstra nødløsning – har vi senket terskelen for å få innvilget søknader om sosialhjelp. NAV-kontorene skal eksempelvis være tilbakeholdne med å stille krav om salg av eiendeler, slik som hus og bil, for å få søknaden innvilget.

Nav er satt under et ekstremt press på grunn av korona, både som følge av en rekke nye ordninger og som følge at av historisk mange har søkt om dagpenger og har behov for veiledning. La det ikke være tvil om at de 19.000 ansatte i Nav jobber på spreng for at flest mulig skal få så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Regjeringen gjør det vi kan for å legge til rette for det. Vårt budskap er fortsatt at velferdsstaten er der – også i en krisetid.

Neste artikkel

Senterpartiets symbolpolitikk for distriktene