Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trafikklyssystemet må stille krav til dødelighet

Lukkede anlegg alene er framtida for norsk lakseoppdrett.

Illustrasjonsbilde av lakseoppdrett: Mostphotos
Illustrasjonsbilde av lakseoppdrett: Mostphotos

Framtida til havbruksnæringa ligger i at anleggene blir miljømessig bærekraftige. Miljøhensyn og fiskevelferd må sikres gjennom reguleringer og gi et bedre lokalt og globalt miljøavtrykk. Her er Rødt helt på linje med viktige aktører for næringa, som Nofima og NHO.

Rødt kommer til å jobbe for at trafikklyssystemet skal stille krav knyttet til dødelighet, i tillegg til lakselus. Grønn status gis da bare til tillatelser som kan dokumentere mindre enn fem prosent dødelighet fra utsett og til slakting; mens betydelig dødelighet over dette nivået må følges opp med tiltak som sikrer dyrevelferden – redusert produksjon.

De åpne oppdrettsmerdene uten krav til rensing eller oppsamling av gjødsel og overskuddsfôr forårsaker stor forurensing som fordriver lokale fiskearter og de lokale fiskeriene på villfisk. Lakselus forårsaker omfattende dødelighet på oppdrettslaks, beregna til over 50 millioner fisk årlig. – Ikke iberegnet dødeligheten og sykdomsproblematikk hos leppefisk. Bekjempingsmidler mot lakselus påfører også stor skade på lokale skalldyr, som reke, krabbe og skjell.

Hver måned rapporterer oppdretterne inn antall dødfisk, skrapfisk og rømt fisk til Fiskeridirektoratet. Fordelingen i disse gruppene er at 89 prosent av tapet skyldes dødfisk. Fisken dør før den når slaktebenken. Det som forårsaker redusert velferd er, ifølge Veterinærinstituttet, skader ved avlusning på topp, etterfulgt av lakselusinfeksjon og vintersår. De største utfordringene for laksen er skade ved avlusning.

Rødt har programfesta at tillatelser til fiskeoppdrett må ha sikret at merdene er rømningssikre og forurensningsfrie, gir full sykdomskontroll, høy fiskevelferd, og at fisken skal være lusefri.

Den norske stammen av atlantisk laks er per i dag den største og mest robuste bestanden av arten i verden, men denne laksen har likevel problemer nok til å ha havnet på rødlisten i 2021. Ekspertene fra Norsk institutt for naturforskning har påvist nedgang på 25 prosent siden 80-tallet, og mener det er lakselus fra oppdrettsnæringa, samt konkurranse fra rømt oppdrettslaks som er den viktigste trusselfaktoren bak denne nedgangen.

Rømming har ført til at oppdrettsfisk ødelegger gytegroper og gyter i elvene, noe som utvanner de nasjonalt viktige lokale elvestammene. Villaksbestanden er en for høy pris å betale for å opprettholde produksjonen i åpne anlegg.

Forskning viser at de anleggene der man har kontroll over det indre miljøet i merden oppfyller krav til miljø, fiskens vekst, overlevelse og velferd. De er effektive mot lus og rømming. Rødt har hatt interpellasjoner på fylkestinget i Nordland om nødvendigheten av lukkede anlegg. For å vise at dette er mulig har vi brukt Akvadesign i Brønnøysund som eksempel. De har utviklet en type lukkede anlegg i samarbeid med forskere ved Veterinærinstituttet som har redusert mange av problemene med åpne anlegg.

Lukkede anlegg alene er framtida for norsk lakseoppdrett.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skogeiere og bønder kan bidra til lavere strømpris