Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta ansvar for naturen, ordførere

Det er alvorlig når politikere gjør verneverdig natur til salderingspost.

Det kan ikke være sånn at natur av internasjonalt format kan ofres fordi lokalpolitikere skal få gjøre som de vil, skriver innsenderne. Her fra Andfjord. Foto: Mostphotos
Det kan ikke være sånn at natur av internasjonalt format kan ofres fordi lokalpolitikere skal få gjøre som de vil, skriver innsenderne. Her fra Andfjord. Foto: Mostphotos

«Fri oss fra vernet», sier fire Ap- og fire Sp-ordførere fra Trøndelag og Nord-Norge. De ønsker ikke «påtvunget vernestatus» i noen av Norges viktigste marine områder, Børgin, Andfjord og Lopphavet. Områdene har store verneverdier og er grundig utredet av forskere i tett dialog med lokale politikere, næringsliv, naturverninteresser og andre.

Ordførerne vil forvalte områdene selv uten vern. Frykten for vern skyldes at de ikke får bygge akvakulturanlegg, drive fiskerier og andre sjøbaserte næringer i verneområder. Ja, det er nettopp slike trusler som vern skal stanse! Noe natur er så unik at utbygging, oppdrett eller andre aktiviteter er uforenelige med bevaring av biologisk mangfold. Derfor må områdene vernes. Ordførerne viser at de ikke vil ivareta naturverdier av nasjonal og internasjonal interesse. De sier rett ut at vern hindrer at de kan vedta ødeleggende virksomhet her.

Det er alvorlig når politikere gjør verneverdig natur til salderingspost. Det kan ikke være sånn at natur av internasjonalt format kan ofres fordi lokalpolitikere skal få gjøre som de vil. Denne praksisen er nettopp årsaken til at vi har en naturkrise. Ordførerne vil sette til side kunnskap, internasjonalt ansvar og vern av unik natur. Det er skremmende, og slik bygges norsk natur ned, bit for bit, selv om vi vet bedre.

Annonse

Naturvernforbundet tror ikke lokale næringsinteresser vil ødelegge natur som fagfolk anbefaler å verne. Vi tror de fleste vil drive næring basert på kunnskap og moderne forvaltning, uten å ødelegge verdifull natur. De som vil drive næringsliv gjennom å ofre slike naturområder må tåle å få nei! Slik aktivitet er ikke forenelig med den globale naturkrisen.

På rødlista er over 700 av artene knyttet til hav, fjære eller kyst. En rekke marine naturtyper er truet. FNs naturpanel sier at 66 prosent av havet er omfattende endret av oss mennesker. Kun 3 prosent er uberørt. Alle nasjoner skulle sikre 10 prosent marint vern innen 2020. Norge har bare vernet omkring 4 prosent! Da forundrer det oss at ordførerne aktivt motarbeider marin verneplan. Vern er jo ikke for å «tilfredsstille internasjonale forpliktelser», slik de hevder. Vern er for å bevare viktig natur mot inngrep som er uforenelig med bevaring av biologisk mangfold. Vi verner for å forsterke trua arter og natur, slik som lokale torsk- og hummerbestander. Og for å stanse naturtapet og sikre naturmangfoldet på en faglig best mulig måte!

Norge har kystnatur i verdensklasse med stort biologisk mangfold, verdifulle ressurser og økosystemtjenester som må ivaretas. Vern av natur er den aller beste metoden for å bevare intakte økosystemer og biologisk mangfold. Havnasjonen Norge skal bidra til å stanse naturtapet både globalt og i Norge. Vi forventer at ordførerne tar ansvar. De må bidra for å sikre vern av disse verdifulle marine områdene framfor å aktivt motarbeide denne svært nødvendige, globale naturdugnaden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sikkert og usikkert om klimakonsekvenser