Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strenge miljøkrav til sjødeponi i Repparfjorden

Jeg kan forsikre Norges Kystfiskarlag om at vi stiller strenge miljøkrav i Repparfjorden.

På folkemøte: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på folkemøte om kobberutvinning i Kvalsund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
På folkemøte: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på folkemøte om kobberutvinning i Kvalsund. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Vi er trygge på at deponeringen ikke vil ha uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen utenfor deponiområdet.

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet.

Det er et klart krav om at deponiet skal overvåkes kontinuerlig. Undersøkelser viser at risikoen for partikkelspredning fra sjødeponiet er liten. Det er ikke tillatt å deponere avfall utenfor området som er satt av til deponi.

Dersom Miljødirektoratets grenseverdier for partikkelkonsentrasjon overskrides, skal deponeringen stoppes inntil årsaken er avklart og utbedret.

For å vite om tiltaket har uakseptable virkninger er god kunnskap om situasjonen før og etter oppstart avgjørende. Havforskningsinstituttet gjennomførte i april 2018 tre tokt i Repparfjorden og Revsbotn for å etablere en tidsserie for gyting før en eventuell oppstart av et sjødeponi, slik at man har best mulig data for å sammenligne med situasjonen etter en eventuell oppstart av et sjødeponi. Det at Havforskningsinstituttet har påvist at det er fiskeegg i vannmassene i deponiområdet er ikke noe som tilsier at utslippstillatelsen må opp til ny vurdering.

I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet. Nussir ASA må dokumentere om det er stoffer fra avgangsmassene, inkludert prosesskjemikalier, i marine arter, og om dette påvirker sjømattryggheten.

Annonse

Havforskningsinstituttet har undersøkt innholdet av ulike stoffer i en rekke sjømatarter i Repparfjorden. Det er viktig at vi har data på plass før oppstarten av sjødeponiet, slik at vi kan undersøke om deponiet påvirker sjømattryggheten.

Når Norges Kystfiskarlag skriver at store deler av fjorden utenfor deponiområdet vil kunne bli påvirket negativt under driften og i lang tid etter at driften er avsluttet, så er jeg uenig. Det er vurdert grundig av Miljødirektoratet, som har sag at spredning av partikler ikke vil medføre skade på livet i fjorden ut over deponiområdet. Det vil alltid være en risiko, for full kunnskap vil man aldri kunne ha. Men den er vurdert som svært lav.

Konsekvensene av sjødeponering er blitt grundig vurdert, først av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med planavklaringen, og deretter av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet i forbindelse med utslippstillatelsen.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt en driftskonsesjon basert på de faglige vurderinger som skal tas etter mineralloven. I forbindelse med klagene er det gjort en ny og grundig vurdering. Regjeringen opprettholder vedtaket og mener at de positive sidene ved dette prosjektet, sammenholdt med de vilkårene som er satt for driften, veier tyngst.

Gruveprosjektet vil styrke og utvikle næringsgrunnlaget i nord med nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Jeg mener at Norges Kystfiskarlags bekymringer er godt ivaretatt gjennom de tillatelsene som ligger til grunn for gruvedriften.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når klima og natur blir motstandere