Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statkraft som klimaprofitør!

Hvis det er slik at NorthConnect vil redusere de britiske CO2-utslippene med 2 millioner tonn,- hva bli da den globale effekten?

Kritisk: Hogne Hongset skriver i sitt debattinnlegg at han er kritisk til CO2-gevinsten ved NorthConnect. Foto: Siri Juell Rasmussen
Kritisk: Hogne Hongset skriver i sitt debattinnlegg at han er kritisk til CO2-gevinsten ved NorthConnect. Foto: Siri Juell Rasmussen

Julie Wedege, ansvarlig for politikk og klima i Statkraft, skriver i Nationen 11.2. under tittelen «Ja til lønnsomme klimaløsninger». Det «klimatiltaket» hun skriver om er strømkabelen NorthConnect. Og om NorthConnect blir bygd, vil den helt klart bli svært lønnsom – aller mest for nettopp Statkraft!

Les Julie Wedege sitt debattinnlegg her:

For klimaet derimot blir denne kabelen klart negativ. Wedege hevder at NorthConnect vil føre til 2 millioner tonn reduserte CO2-utslipp i Storbritannia. Påstanden kommer fra British National Grid, prosjektets kommersielle partner på britisk side. Klimaeffekten er ikke kommentert av NVE som har vurdert prosjektet for OED, og heller ikke vurdert av de norsk/svenske selskapene som vil bygge kabelen. Forståelig nok.

Klimaeffekten av eksport av kraft fra Norge er omstridt, fordi Norge er tilknyttet EUs klimakvotesystem. I denne sammenhengen skal klimaspørsmålet stilles slik: Hvis det er slik at NorthConnect vil redusere de britiske CO2-utslippene med 2 millioner tonn,- hva bli da den globale effekten?

Effekten på britisk side, hvis det altså er en effekt, vil nemlig være bare halve historien. Den kraften som skal gå i kabelen må hentes et sted, og det vil være fra den eksporten som i dag går til kontinentet. Da vil den eventuelle nåværende klimaeffekten av denne eksporten til kontinentet bli borte.

Når så CO2-innholdet på kontinentet er svært mye høyere enn i Storbritannia, så vil NorthConnect føre til at CO2-utslippene på kontinentet går mye mer opp der enn det de går ned i Storbritannia. (NORWEA har nylig oppgitt CO2-innholdet i kraftmiksen i Tyskland til 400 g/kWh og i Storbritannia til 200 g/kwh.)

Annonse

Hvis NorthConnect blir bygd, vil det altså utløse betydelig økte globale utslipp av CO2. Klimaforsker Asbjørn Torvanger i Cicero har svart slik på spørsmål om dette stemmer: «Auka norsk kabelbasert eksport av vasskraft vil føre til størst reduksjon av CO2-utsleppa i eit land som har høgare CO2-intensitet i kraftsystemet sitt pga. meir kolkraft eller gasskraft enn andre land.» Markedsdirektør Toini Løvseth i Energi Norge har kalt NorthConnect en «klimakabel». Det er godt gjort!

Wedege prøver seg også med å påstå at NorthConnect ikke skal være en eksportkabel, men en utvekslingskabel. Det vil si at den skal brukes til å balansere varierende vindkraft i Storbritannia. Dette stemmer ikke. Ifølge NVEs vurdering vil NorthConnect i all hovedsak bli en eksportkabel. Logisk nok, fordi prisnivået på strøm er mye høyere i Storbritannia enn på kontinentet. Og bruken av kabler til utlandet styres ikke etter hva som tjener klimaet, de styres etter hva som lønner seg økonomisk!

Men hvordan kan det ha seg at Statkraft er det selskapet som vil tjene mest på NorthConnect? Statkraft er jo ikke inne på eiersiden? Riktig, men så er det heller ikke eierskap i kabelen som gir penger i kassa. Eierne taper faktisk høyst trolig på selve kabelen.

Her er NVEs vurdering av lønnsomheten i sin vurdering til OED: ”Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.”

På mer forståelig norsk: NorthConnect-kabelen blir ikke lønnsom som eget prosjekt. Fortjenesten for dem som bygger kabelen kommer av at strømprisen i Norge vil stige på grunn av kabelen. Og den stiger mer enn om kraften blir eksportert til kontinentet, fordi strømprisene i Storbritannia er høyere enn på kontinentet. Dette er den reelle begrunnelsen for NorthConnect-kabelen! Men det er det nok ikke så morsomt å begrunne prosjektet med!

Dermed prøver de kommersielle aktørene å gi NorthConnect et «klimastempel», og den blir altså til og med kalt en «klimakabel». Det er rått misbruk av klimasaken for et kommersielt formål!

Og her er vi framme ved Statkrafts åpenbare interesse i NorthConnect. De økte strømprisene som kabelen gir, slår selvsagt ut på all strøm som selges i Norge. Derfor kappes da også alle kraftselskapene om å kreve «klimakabelen» realisert! Nå er Statkraft også på banen i dette ærendet.

Ikke så rart, Statkraft produserer mer enn 1/3 av all strøm som selges i Norge!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Utbyggingen av E6 i Innlandet må fortsette