Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil MDG sikre lave fremtidige strømpriser

Nå elektrifiseres samfunnet. Dette vil kunne spise opp det norske kraftoverskuddet i løpet av det kommende tiåret om vi ikke klarer å effektivisere dagens energibruk og øke produksjonen av fornybar energi.

Mer elektrisitet: Vår ambisjon er at Norge skal være Europas ledende energinasjon - også i en nær fremtid hvor vi har kuttet utslippene og sluttet å eksportere fossil energi, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Mer elektrisitet: Vår ambisjon er at Norge skal være Europas ledende energinasjon - også i en nær fremtid hvor vi har kuttet utslippene og sluttet å eksportere fossil energi, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Den viktigste energipolitiske debatten de kommende årene må derfor bli hvordan politikerne skal sikre en raskest mulig utbygging av ny fornybar energiproduksjon fra sol og havvind, samtidig som vi etablerer modeller som sørger for at eventuell framtidig superprofitt fra havvindproduksjon tilfaller samfunnet.

Alle de norske partiene, kanskje med unntak av Frp, er enige om at samfunnet skal elektrifiseres raskt. Dette er en ambisjon MDG deler, samtidig som vi er mye mer utålmodig enn de øvrige partiene når det kommer til å fase ut fossil energi raskest mulig. Det er kun slik vi kan bidra til å løse klimakrisa.

På tross av at strømproduksjonen vår i dag nesten utelukkende består av vann- og vindkraft, er fortsatt rundt halvparten av den totale energibruken vår fossil. Det meste fra olje-, industri- og transportsektoren.

Løsningen for å sikre lave strømpriser for norske husholdninger og landindustrien i overskuelig framtid, samtidig som vi erstatter den fossile energien, er tredelt:

Nettleien må jevnes ut slik at folk ikke straffes økonomisk over strømregninga ut i fra hvor i landet de bor. I områdene med de høyeste strømprisene i dag utgjør nettleien cirka 40 prosent av den totale strømregningen, eller cirka 75 øre per kWh. Til sammenligning utgjør elavgiften under 10 prosent, eller rundt 17 øre per kWh.

Annonse

Tiltak for energiøkonomisering og egenproduksjon av strøm i husholdningene må styrkes kraftig. Det realistiske potensialet for innsparing av energi i bygg tilsvarer i underkant av 10 prosent av dagens totale strømproduksjon. Om vi lykkes vil disse innsparingene komme husholdningene til gode økonomisk, men for å få til dette må virkemiddelapparatet styrkes. Vi setter også av totalt 200 millioner til solenergitiltak gjennom Enova i alternativt statsbudsjett. En moderat økning i elavgiften, tilsvarende 150-200 kroner mer per år for en enebolig, er et virkemiddel vi har foreslått for å lykkes med denne satsningen.

Vi må bygge ut solkraft og havvind i stor skala. Det må skje raskt, samtidig som vi tar sterkt hensyn til natur og miljø. Parallelt med utbyggingen må vi sikre tilstrekkelig utvekslingskapasitet mot våre naboland. Alle former for ny, fornybar strømproduksjon er varierende av natur: Vi får solstrøm når sola skinner, og kraft fra havvind når det blåser.

Dette gjelder også for våre naboer, og sammen er vi totalt avhengige av kraftutveksling for å kunne fase ut den fossile energien. Gjør vi dette riktig kan vi, med vannkrafta vår i ryggen, sikre lave og svært konkurransedyktige kraftpriser i Norge også i framtida.

Det må understrekes at det viktigste nøkkelgrepet er å opprettholde kraftoverskuddet i takt med økningen i forbruket av strøm som følger av elektrifiseringen av samfunnet og bortfallet av fossil energi. Derfor må utbyggingen av havvind komme raskt i gang. I den tidlige oppskaleringsfasen kommer det til å koste en del, særlig for flytende.

Vi må sørge for at disse kostnadene ikke lempes over på de andre kraftforbrukerne, men dekkes av staten gjennom fornuftige subsidieordninger. Her har MDG foreslått flere konkrete modeller, ut i fra hvordan våre naboland har lagt til rette for sine satsninger.

Etterhvert som havvinden skaleres opp vil kostnadene falle, og behovet for subsidiering forsvinne. Dette vil kunne skje svært raskt om vi legger til rette for det. Når denne kraftproduksjonen er konkurransedyktig uten støtte vil vi ikke bare ha bygd opp en ny og vital fornybarindustri her til lands, men også sikret oss tilgang på en strømproduksjon som kan utvides ved behov for å støtte opp under framtidige industrisatsinger på land i Norge og sikre disse tilgang på konkurransedyktig kraft.

MDG legger til grunn at landene rundt oss lykkes i den raske omstillingen vekk fra fossil energi. I en overgangsperiode vil økte CO2-priser slå ut på våre strømpriser. Likevel er det fortsatt sånn at det er kraftutvekslingen mot våre naboland som redder oss i tørrår - som i år, hvor tilsiget til vannmagasinene er dårlig.

Vår ambisjon er at Norge skal være Europas ledende energinasjon - også i en nær fremtid hvor vi har kuttet utslippene og sluttet å eksportere fossil energi. Dette krever våkne politikere som tydeliggjør sammenhengene mellom klimamål, energiomstilling, kortvarige og langvarige effekter for strømkundene og den lyse framtiden vi går i møte om vi lykkes.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvem skal fortelle hva som skjer i nord?