Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skog er et trumfkort i klimakampen

Plating: Vi kan plante mye mer skog enn vi gjør i dag. Foto: Gina Aakre
Plating: Vi kan plante mye mer skog enn vi gjør i dag. Foto: Gina Aakre

Torsdag 8. august la FNs internasjonale klimapanel (IPCC) frem en ny spesialrapport om klimaendringer og bruken av landarealer. For å nå målene i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, pekes det i rapporten på en rekke landbaserte klimatiltak.

Planting av skog på nye arealer, redusert avskoging, økt bruk av bioenergi og biokull er sentrale blant disse. Avhengig av befolkningsvekst og teknologiutvikling, viser rapporten at det må plantes skog på nye arealer som tilsvarer størrelsen til Australia. I tillegg må store arealer brukes til produksjon av biomasse til bioenergi.

Dette viser skogens store betydning i klimakampen. De svarte karbonene fra olje, kull og gass må erstattes av bærekraftige alternativer. Norge har store ressurser knyttet til vann, vind og skog. Det påligger Norge et stort ansvar å bruke disse ressursene for å redusere klimagassutslippene.

Også i Norge skjer det avskoging. Hvert år må mer enn 50.000 dekar skog vike for å gi plass til bygninger og veier. Dette må kommunene og fylkene legge betydelig større vekt på i arealplanleggingen.

Omfanget av avskoging må reduseres vesentlig og det må plantes skog på nye arealer som er større enn det som blir avskoget. Miljødirektoratet har utredet at vi kan plante skog på nye arealer tilsvarende 1 million dekar over en 20-års periode uten at dette vil komme i konflikt med hensyn til miljø, naturverdier, landskapsbilde og rekreasjonsmuligheter.

Overgang fra et fossilbasert til et fornybart samfunn gjør også at verden vil trenge alt det trevirket som kan høstes innenfor bærekraftige rammer fra verdens skoger. I Norge har vi rom for å øke den årlige avvirkningen med om lag 15 prosent. Dette kan vi gjøre samtidig som vi bygger opp skogens karbonlager.

Olje, kull og gass representerer fortida, mens vind, vann, sol og skog representerer framtidas løsninger. Bærekraftig bruk av skog er et trumfkort i klimakampen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Omstillingen til lukkede hogstformer kommer til å ta tid … lang tid