Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samarbeid er nøkkelen til god dyrevelferd

Dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist på NRK Brennpunkt onsdag 19. juni, viser uakseptable forhold hos svineprodusenter.

Torill Moseng, leder i Veterinærforeningen. Foto: Lars Bilit Hagen
Torill Moseng, leder i Veterinærforeningen. Foto: Lars Bilit Hagen

Slike holdninger og behandling av dyr er uakseptabelt og Veterinærforeningen mener at mer systematisk og regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær, vil bidra til å bedre dyrevelferden.

Slike brudd på regelverket kan ikke aksepteres og må slås ned på. Filmen viser at de tiltakene som husdyrnæringen satte i gang i 2017 for å bedre dyrevelferden i svineproduksjonen, er helt nødvendige og må fortsette og forsterkes. Veterinærforeningen mener Mattilsynets tilsynsaktivitet bør styrkes og reaksjonsmønsteret skjerpes dersom man skal få varig endring i holdninger og måten dyrene behandles på.

Norske veterinærer jobber allerede sammen med bønder over hele landet for å forebygge slike tilfeller som vist i dokumentaren. Praktiserende veterinærer skal være dyrenes talsperson, men også være en ressurs og samarbeidspartner for dyreholder ved å bidra til best mulig drift for dyrene, dyreholder og samfunnet.

Vi mener forskriftsfestede veiledningsbesøk fra veterinær, høyere besøksfrekvens og bedre veterinære vaktordninger ute i kommunene, er avgjørende tiltak for å bedre dyrevelferden i norsk landbruk. Gode og lett forståelige dyrevelferdsindikatorer som alle er enige om må utvikles til bruk under veiledningsbesøk. Dyrevelferd er en innsatsfaktor i alt dyrehold og har selvfølgelig også en kostnad. Denne kostnaden må synliggjøres i den prisen bonden får for produktene sine.

Annonse

Veterinærforeningen har siden 2004 ment at regelmessige forskriftsfestede veiledningsbesøk er det beste enkelttiltaket for å forebygge dyretragedier, og ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet. Pålegg om regelmessige veterinærbesøk finnes allerede i akvakulturdriftsforskriften og Veterinærforeningen mener dette må innføres for alle husdyrbesetninger.

I besetninger som allerede har rutinemessige besøk av praktiserende veterinær vil veiledningstiltakene naturlig utføres samtidig med andre oppdrag i besetningen, for andre vil veiledningsbesøkene bli en del av en ønskelig forbedring av driften.

Slik Veterinærforeningen ser det vil forskriftsfestede besøk fra veterinær kunne foregå forutsigbart og det vil være dyreeier, i samarbeid med egen næring, som er pålagt å rapportere. Disse rapportene vil være et godt og faglig kvalifisert grunnlag for de vurderinger Mattilsynet gjør i forhold til sitt risikobaserte tilsyn. For samfunnet innebærer dette en effektiviseringsgevinst.

Veterinærforeningen mener at regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær er en riktig og nødvendig vei å gå for bedre dyrevelferd. Veterinær tilstedeværelse over hele landet er en helt vesentlig forutsetning for god dyrevelferd, -helse og trygg mat.

Flere distrikter sliter med å opprettholde veterinær beredskap og det er viktig at det legges til rette økonomisk støtte for å sikre veterinær beredskap over hele landet. Regjeringens økning i stimuleringstilskuddet til kommunene som gjør det lettere å rekruttere veterinærer har vist seg å være et viktig bidrag og må videreføres. I tillegg må Mattilsynets tilsynsvirksomhet styrkes slik at de kan håndtere en stadig økende mengde bekymringsmeldinger.

Veterinærforeningen mener også at det er helt nødvendig å sikre fullfinansiering av de planlagte 20 nye studieplassene når Veterinærhøgskolen flytter til Ås. Vi må utdanne nok nye veterinærer for å sikre veterinærtilgang i hele landet slik at vi får bedre dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet i Norge.

Forskriftsfestede veiledningsbesøk i kombinasjon med styrking av Mattilsynet og god veterinærdekning i hele landet er riktige og nødvendige tiltak for at samarbeid skal føre til bedre dyrevelferd. Veterinærforeningen skal jobbe for at norske veterinærer skal gjøre sin del av jobben på beste måte.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Strømkostnadene – mye større enn strømregningen for desember