Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Redelighet i rovviltdebatten?

Det har i sommer og høst vært en debatt om størrelse på yngleområde for bjørn.

Det er minimum 125 bjørner i Norge, ifølge Rovdata.Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Det er minimum 125 bjørner i Norge, ifølge Rovdata.Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Jeg registrerer at Noah nå hekter seg på og tar til orde for at en truet bjørnebestand trenger mere plass.

Det er greit å ha forskjellige meninger, også i debatten om behovet for størrelsen på yngleområde for bjørn i Rovviltregion 6, men det forventes redelighet i behandling av fakta.

Noah sitt utgangspunkt for debatten er «litt over 100 bjørner i Norge». Rovdata sin offisielle bestandsrapport for 2017 bekrefter minimum 125 bjørner, men med stor sannsynlighet for at tallet er betydelig større. Vi må derfor ta det for gitt at Noah i alle sine innspill i rovdyrdebatten bruker lavere tall på bestandene enn det som er reelt, i dette tilfelle minst 25 prosent lavere.

Fra 2011 fram til og med 2017 er alle registrerte ynglinger av bjørn i Rovviltregion 6 innenfor nåværende yngleområde. Videre er det i samme tidsrom ikke registrert døde binner på norsk side i vår rovviltregion som har desimert bestanden. En utvidelse av yngleområde vil derfor med stor sannsynlighet ikke påvirke antall ynglinger, men det vil redusere muligheten til beitedrift i nye områder.

Fra forvaltningsmyndighetene er det uttrykt bekymring for at uttak av 10 bjørner i Trøndelag skal gå ut over bjørnebestanden. Samtidig hevder samme myndighet at årsaken til store tap av sau slått av bjørn i regionen sannsynligvis skyldes innvandring av bjørn fra Sverige. I sin presentasjon av disse tallene hadde det vært på sin plass å presisere følgende:

• Bare to av de døde bjørnene er tidligere id-identifisert i Norge

• De to ungene som ble funnet ved Kvesjøen er ikke registrert inn i bestandstallet for Norge fordi de ble funnet helt på grensa og kan være født av svensk mor.

• Når forvaltningsmyndighetene bruker innvandring som årsak til store rovdyrtap på sau burde de også være tydelig på at det er stor sannsynlighet for at det er svenske bjørner som er skutt under skadefelling, og at disse derfor i mindre grad påvirker vår stamme av bjørn i regionen.

Det må i alle debatter forventes redelig håndtering av faktagrunnlag, og spesielt i debatter hvor eksistensgrunnlaget for utnyttelse av våre fantastiske naturressurser står på spill. En utvidelse av yngleområde for bjørn vil bety nedleggelse av beitebruken i det berørte område, og stor usikkerhet for beitenæringa i hele regionen.

Neste artikkel

Rovdyrtap og erstatning