Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Råvareeksport av tømmer eller verdiskaping i Norge?

Konkurransen om tømmeret er sterkt økende, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen
Konkurransen om tømmeret er sterkt økende, skriver innsenderne. Foto: Siri Juell Rasmussen

I Jernbanedirektoratets handlingsprogram for å følge opp Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018 – 2029 er en rekke godstiltak helt eller delvis begrunnet i skog- og trenæringens behov.

Bedrifter i Treindustrien og Treforedlingsindustrien investerer og trenger fremfor alt forutsigbare og langsiktige rammebetingelser. Industrien er først og fremst avhengig av tilstrekkelig tilgang på konkurransedyktig norsk tømmer. Dette må støttes av jernbaneutbygginger i terminalstruktur og linjekapasitet som bidrar til drifts- og kostnadseffektiv videreforedling i Norge.

Det er viktig at jernbaneterminalene utvikles på en forutsigbar måte. Treindustrien og Treforedlingsindustrien støtter derfor opp om Jernbanedirektoratets handlingsprogram som følger opp intensjonene i NTP.

Det er lagt opp til ny kombi- og tømmerterminal på Hauerseter (forventet tatt i bruk i 2022), ny tømmerterminal på Rudshøgda (forventet tatt i bruk i 2022) og ny tømmerterminal på Kongsvinger (Norsenga, forventet tatt i bruk så tidlig som mulig). Dette kommer i tillegg til den eksisterende og velfungerende tømmerterminalen på Sørli.

Treindustriens og Treforedlingsindustriens førsteprioritet er videreutvikling av terminalen på Hauerseter samtidig som terminalen på Sørli opprettholdes. Sørliterminalen brukes i dag og vil bli aktivt brukt av industrien fremover. Som andre prioritet vil en ny terminal på Kongsvinger være til industriens fordel. For å få på plass en ny terminal på Kongsvinger må lokaliseringen først avklares i kommuneplanens arealdel, dernest må det gjennomføres en detaljregulering. Det haster med å få gjennomført disse planprosessene.

Bygging av ny terminal på Rudshøgda vil redusere totale transportkostnader for tømmer og vil således kunne gagne industrien. Fornuftig utnyttelse av en slik terminal legger til grunn økt lønnsomhet ved overføring av en del volumer som ellers ville ha blitt håndtert via terminalene på Sørli og Hovemoen.

I tillegg til arbeidet med Jernbanedirektoratets handlingsprogram er det nødvendig for industrien å få åpnet Østre linje i Østfold for godstrafikk. Parallelt jobbes det med å utvikle infrastrukturen på Sørlandet og vest av Oslo for å støtte både eksisterende industri og de storstilte planene for ny industrireisning i Norge.

Forutsigbarhet er den viktigste innsatsen for norsk industriutvikling. Råvareeksporten har eksplodert de siste årene på bekostning av tapt verdiskaping i Norge. Det er viktig at offentlig pengebruk ikke lar seg friste av krefter med kortsiktige interesser eller kun egeninteresser.

Konkurransen om tømmeret er sterkt økende. Skognæringen kan ikke appellere til forutsigbarhet uten selv å være det. Terminaler er viktig, derfor må både Hauerseter, Sørli, Norsenga og Rudshøgda utvikles i tråd med det som ligger til grunn i NTP. Det er viktig at myndighetene lytter til leddene i verdikjeden som sørger for verdiskaping i Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Villedende fra Sellæg