Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pollestad har selektiv hukommelse

Geir Pollestads selektive hukommelse fra de siste åtte årene må utfylles. Jeg husker på min side imidlertid sist de rødgrønne styrte.

Oslo 20200211. 
Geir Pollestad (Sp) og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) under diskusjonen om pelsdyrerstatning i Stortinget.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Oslo 20200211. Geir Pollestad (Sp) og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) under diskusjonen om pelsdyrerstatning i Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Færre gårdsbruk er blitt lagt ned under regjeringen Solberg enn under den rødgrønne regjeringen. Etter at totalt jordbruksareal i drift gikk drastisk ned under forrige rødgrønne regjering, er areal i drift nå like stort som i 2013.

Jordbruket har fått skattelettelser gjennom økt jordbruksfradrag, og vi har styrket velferdsordningene som gir bønder muligheter for mer ferie og fritid. Vi innførte et eget tilskudd til små og mellomstore melkebruk.

De siste årene har en større andel av investeringsmidlene gått til små og mellomstore melkebruk, og mellom 15 og 30 kyr har blitt den vanligste størrelsen på bruket etter investering.

Det har vært fire hovedmål for vår jordbrukspolitikk: matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Jordbruket har nå fått en egen klimaavtale å styre etter i klimaarbeidet. Da vi satt i regjering og jeg var landbruksminister, forpliktet regjeringen seg til å jobbe blant annet med matsvinn og matforbruket i befolkningen.

Vi har også kjøpt ut melkekvoter, prioritert lokale korntørker og gjenopprettet kornlagre. Regjeringen Solberg la til rette for økt norsk produksjon av korn, frukt og grønnsaker, som er produksjoner der det er markedsmuligheter.

Under forrige rødgrønne regjering økte grasarealene i kornområdene. Den utviklingen er nå snudd. Kanaliseringspolitikken er forsterket for å stimulere til at vi bruker arealene våre mest mulig effektivt gjennom å produsere korn og grønnsaker der det er egnet for det og holder tyngden av grasbasert husdyrhold i distriktene.

Annonse

Aldri er det produsert så mye mat i Norge som nå. Vi tar dessuten bedre vare på matjorda vår nå enn under den rødgrønne regjeringen, da nedbygging av matjord gikk i rasende tempo.

Bønder er selvstendig næringsdrivende som skal ha en inntekt å leve av som alle andre. Ambisjonen i Granavoldenplattformen var å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Under den rødgrønne regjeringen var inntektsforskjellene mellom jordbruket og lønnsmottakere stabil.

Siden Solberg-regjeringens første jordbruksoppgjør i 2014 har inntektsforskjellene mellom jordbruket og lønnsmottakere blitt redusert med totalt 16.000 kroner i snitt per årsverk. Tilbudet i 2021 la til rette for å redusere denne forskjellen ytterligere.

I åpningstilbudet la staten opp til en gjennomsnittlig inntektsvekst for jordbruket som var like stor i kroner og øre per årsverk som forventet vekst for lønnsmottakere. Kronemessig lik utvikling allerede i tilbudet har kun skjedd én gang tidligere i løpet av de siste 40 årene, og det viser at regjeringen hadde en ambisjon om å få til en ytterligere reduksjon av inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper.

Alle midler som ville kommet til i et sluttresultat ville bidratt til å redusere inntektsgapet. I tillegg kom staten også jordbruket i møte ved å foreslå å sette ned et utvalg som skal drøfte og klargjøre prinsipper og metoder for beregning av grunnlagsmaterialet og måling av inntekter i jordbruket.

Vi må håpe at alle nå kan få tillit til tallene, og at inntektsgapet blir ytterligere redusert med den nye regjeringen. Det gjenstår å se hva de får til.

Jeg må til slutt minne Pollestad om at regjeringen Solberg har ivaretatt hensynet til norsk landbruk i internasjonale handelsforhandlinger. I artikkel 19-forhandlingene med EU har regjeringen gitt færre nye importkvoter på både ost og kjøtt enn det forrige rødgrønne regjering ga.

Regjeringen Solberg forhandlet fram en frihandelsavtale med Mercosur med noen av verdens største storfeeksportører uten å gi noen økte kvoter på storfekjøtt. Regjeringen Solberg inngikk frihandelsavtale med Storbritannia uten å gi noen kvoter verken på storfekjøtt, kjøtt av sau/lam eller nye kvoter på ost, til tross for betydelig press fra britisk side.

Disse beitebaserte husdyrnæringene med storfe, sau og melk sikrer at vi kan ha et levende landbruk i hele landet. Det bør vel Pollestad være glad for, selv om han nå har stukket av fra landbruksfeltet og næringskomiteen. – Ville han ikke følge opp alle lovnadene fra opposisjonstiden, mon tro?

Neste artikkel

Hva som står på spill