Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsdyrnæringa og Mattilsynet

Hvor mange virksomheter er avviklet på grunn av lovbrudd fra Mattilsynets side?

Mattilsynet: Rogalandsbonde avdekket grove feil i Mattilsynets tilsynspraksis. Foto: Svein Egil Hatlevik
Mattilsynet: Rogalandsbonde avdekket grove feil i Mattilsynets tilsynspraksis. Foto: Svein Egil Hatlevik

Hans Bårdsgård har et interessant innlegg om Mattilsynet og pelsdyrnæringa inntatt i nettavisa til Nationen den 24.5.d.å.

Her er en kort kommentar til saka.

Mattilsynet er et forvaltningsorgan med flere ulike oppgaver. Navnet Mattilsynet kommer fra NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet fra det daværende regjeringsoppnevnte Næringslovutvalget oppnevnt av regjeringa Syse den 2.2.1990 etter forslag fra et enstemmig Storting. I NOUen ble det foreslått en opprydding i lov- og forskriftsstukturen samt en reorganisering av forvaltninga. Lovryddinga skjedde i tråd med forslag fra det regjeringsoppnevnte Lovstrukturutvalget – NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket. Undertegnede var leder for underutvalget som skrev NOUen og for de som måtte være i tvil om behovet for en opprydding anbefales å lese kapittel 4.

Forslagene ble i hovedsak tatt til følge med bl.a. en avvikling av de ca 70 kommunale næringsmiddeltilsynene.

Annonse

Vi foreslo at Helsedepartementet skulle ha ansvar for tilsynet og ikke noen av næringsdepartementene herunder Landbruksdepartementet. I ettertid ble tilsynet slått sammen med tilsynsorgan innen landbrukssektoren. Det er denne del av tilsynet denne saken handler om.

Saken viser et nærmest totalt fravær av kunnskap om hvordan forvaltning skal utføres og/eller en total mangel på respekt for de lover som skal forvaltes herunder også forvaltningsloven. Det bør avklares hva som er fakta i saken og årsaken til feil og mangler herunder lovbrudd. For en utenforstående kan det se ut til at det ikke kun er tale om en isolert hendelse. Hvor mange andre tilsvarende saker har det vært de senere år og hvor mange virksomheter er avviklet pga lovbrudd fra tilsynet side? Alle som har opplevd tilsvarende bør melde fra både til Stortinget, Landbruksdepartementet og media. Media herunder Nationen bør søke å skaffe oversikt. De som har lidt tap bør også få vurdert hvorvidt de har krav på erstatning. Minner her om at det kan haste, jf foreldelsestiden er tre år etter at krav kunne fremmes – se foreldelsesloven. Sjekk også muligheten for rettshjelp fra forsikringsselskapene.

Avviklingsvedtaket kan være basert på slike lovbrudd fra tilsynet side og inntil fakta er nærmere avklart, bør saken om avvikling stilles i bero.

I tillegg vil jeg gi uttrykk for det positive at rogalandsbonden handlet som han gjorde. Hva med felles aksjon? Bondelaget med flere bør støtte aksjonen.

Det bør også vurderes om det bør gjøres endringer i departementsansvaret og organiseringen av Mattilsynet. En slik utredning bør utføres av en uavhengig instans og ikke av Landbruksdepartementet.

Lykke til.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Småbrukernes rett til å selge egenproduserte frø i Norge