Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny skogpolitikk med ny regjering

At Ap/Sp-regjeringen vil stramme inn på konsesjonslovene og gjeninnføre priskontrollen, bør ikke komme som noen overraskelse på Høyre.

Foto: Siri Juell Rasmussen
Foto: Siri Juell Rasmussen

Løftene fra Ap og Sp om å sikre norsk eierskap til skogen har tydeligvis falt Høyre tungt for brystet. Angrepet fra Høyres Anna Molberg mot Støre-regjeringens skogplaner i Nationen 26. oktober kan tyde på det.

Den nye regjeringen vil føre en langt mer aktiv og offensiv politikk for skogen. Løftet i Hurdalsplattformen om å sikre nasjonalt og lokalt eierskap til både jord- og skogeiendommer er både framtidsretta og klokt.

Høyreregjeringen hadde flere angrep på konsesjonslovene, men mye ble heldigvis stoppet av flertallet i Stortinget. At Ap/Sp – regjeringen vil stramme inn på konsesjonslovene og gjeninnføre priskontrollen, bør imidlertid ikke komme som noen overraskelse på Høyre.

Vi stemte mot liberaliseringene som ble gjort i 2017, der blant annet priskontrollen ved kjøp av rene skogeiendommer ble opphevet. Endringen har ført til økte priser på skogeiendommer flere steder i landet.

Vi vil sikre en forvaltning av skogen som fordeler ressursene på flere hender, og som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser lokalt. Vi har derfor tatt til orde for å gjeninnføre kontroll av prisene på rene skogeiendommer.

Ap/Sp-regjeringen vil også fjerne unntaket som gjør at aksjeselskap kan eie store skogarealer som kan selges uten krav om konsesjon. Da vil vi forhåpentligvis kunne unngå lignende saker som den vi så i fjor, da en norsk forretningsmann solgte 600.000 dekar skog og utmark i Namdalen til et tysk selskap.

Annonse

Skal vi nå målet om å sikre et aktivt, men også privat, lokalt og nasjonalt eierskap til skogen vår, mener vi det er nødvendig å stramme inn på regelverket.

Konsesjonslovene har sikret nasjonalt eierskap til naturressursene våre, og dette vil være viktig også i framtida. Vi vil at norske skoger skal skape verdier og norske arbeidsplasser, og ikke havne i hendene på spekulanter eller utenlandske eiere.

Vi er også svært fornøyd med at den nye regjeringen slår fast at utsalget av Statens skoger skal stanses. Arbeiderpartiet mener det er lurt at staten eier skog. Vi mener også det er lurt at vi har store og profesjonelle skogeiere som Statskog, som kan spille en viktig rolle i å videreutvikle norsk skognæring.

I Hurdalsplattformen slås det fast at regjeringen vil bruke Statskog som et verktøy for industribygging og næringsutvikling der Statskog har eiendommer. Gjennom eierskapet i Statskog sikrer vi også råderett over store og viktige naturressurser med stor betydning for samfunnet.

Skogen er jo ikke bare en viktig ressurs for verdiskaping og sysselsetting, men den er også viktig for folk flest – for friluftsliv, rekreasjon, jakt og fiske. Et storstilt salg av statens skoger vil være et evig tap for fellesskapet.

Arbeiderpartiets historie viser en sterk vilje til å utnytte naturressurser til verdiskaping over hele landet. Naturressurser, i kombinasjon med teknologi og høy kompetanse, gir store muligheter for framtida.

Vi har store uutnyttede skogressurser her i landet, og regjeringens ambisjoner er å øke den industrielle videreforedlingen av skog, og dermed skape større verdier av tømmerstokken.

Det blir det nye arbeidsplasser av. En ny skogpolitikk vil være både god industripolitikk, god distriktspolitikk og – ikke minst – god klimapolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norsk skognæring kan få klimakrav fra EU