Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norskogs bekymringer om nasjonalpark i Østmarka

Norskog har i det siste kommet med kraftig skyts mot nasjonalparkplanene i Østmarka. Det fortjener en kommentar.

Østmarka: Skogsbilvei i Østmarka i Oslo. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix
Østmarka: Skogsbilvei i Østmarka i Oslo. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

Både Fylkesmannen og Miljødirektoratet har konkludert med at Østmarka inneholder tilstrekkelige naturkvaliteter til at en nasjonalpark kan opprettes. Dette er hovedpoenget i dag, og man avventer nå departementets retningslinjer for hva som skal legges vekt på i en kommende, større utredning.

På to punkter har Østmarkas Venner sammenfallende synspunkt med Norskog: Reservatene bør ikke omgjøres til nasjonalpark, for det vil svekke vernet deres. Man bør heller ikke «tilbakeføre» eksisterende veier eller fjerne fløtningsdammer slik at vannspeilene endres. Disse tiltakene ble overraskende anbefalt av Miljødirektoratet, og noen av stedene som omtales av direktoratet ligger dessuten utenfor det aktuelle området. Østmarkas Venner og andre organisasjoner har bedt departementet om å ikke følge opp disse anbefalingene i den kommende utredningen.

Vi viser også til at da saken ble behandlet i Stortinget i forbindelse med et Dokument 8 forslag fra blant andre Venstre ved Ola Elvestuen, understreket partiene bak forslaget viktigheten av «at en forskrift for en eventuell nasjonalpark i Østmarka tar høyde for tilrettelegging for friluftsliv og sikrer nødvendig tilgjengelighet».

Videre viste de til at «det er både fastboende og ca. 90 hytter i tillegg til et par serverings- og overnattingssteder i området som er foreslått som nasjonalpark i Østmarka.» De uttalte også at «det er viktig at disse sikres fortsatt mulighet til å bruke eiendommene i Østmarka i forbindelse med opprettelse av nasjonalparken, og mener at deres rettigheter bør videreføres slik de er fastsatt og praktiseres etter markaloven».

Vi er derfor ganske sikre på at veiene til Vangen eller Rausjø vil bli beholdt i en nasjonalpark. De er dessuten begge bomveier.

Vi er også på linje med Norskog i at vernet skal være frivillig. Det som hittil ligger på bordet er offentlig eid skog som er tilbudt av Oslo og Ski kommuner. Private skogeiere omkring har anledning til å spille inn arealer etter vanlig frivillig vern-prosess.

Vi deler ikke Norskogs bekymring om at disse skogsarealene tas ut av ordinær skogsdrift. De drives allerede forsiktig av friluftslivshensyn, og ved et vern vil det bli utarbeidet en skjøtselsplan. Stortinget har vedtatt 10 prosent skogvern, og dit er det fremdeles langt. Østmarka nasjonalpark vil fylle både en mangel i nasjonalparksystemet og i skogvernet. Vernet av offentlig eid skog i Østmarka vil minske behovet for vern av privat skog på Østlandet.

Norskog hevder at Østmarkas naturkvaliteter er godt nok sikret gjennom Markaloven. Markaloven regulerer imidlertid ikke skogbruksaktiviteter. Det er i dag fullt tillatt å forlenge veinettet inn i de mest uberørte områdene og å hogge der.

Det er uklart på vegne av hvem Norskog frambærer sin bekymring. Nasjonalparkforslaget har støtte i så å si samtlige friluftslivs- og naturvernorganisasjoner, og er ønsket av Oslo og Ski kommuner som har tilbudt sin kommuneskog til dette formålet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Virkelighetsfjernt om skog i EU