Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge bryter internasjonale forpliktelser

Rovdyrpolitikken er i strid med folkeretten og internasjonale konvensjoner.

 Legitimitet: Bernkonvensjonen vises ofte til i rovviltforvaltningen. Denne konvensjonens legitimitet må utredes i forhold til andre konvensjoner og folkerettslige forpliktelser, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos
Legitimitet: Bernkonvensjonen vises ofte til i rovviltforvaltningen. Denne konvensjonens legitimitet må utredes i forhold til andre konvensjoner og folkerettslige forpliktelser, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos

Senterpartiets samepolitiske landsmøte mener at dagens rovviltforvaltning i Norge og Sapmi bryter med folkerettens bestemmelser og internasjonale konvensjoner

Det vises spesielt til ILO-konvensjonen 169 artikkel 14, Konvensjon om sivile og politiske rettigheter SP artikkel 27 og FNs urfolksdeklarasjon av september 2007. Ifølge disse internasjonale forpliktelsene og vår egen grunnlov kan ikke myndighetene forvalte rovdyrene på en slik måte at reindriftas forutsetninger blir forringet.

I forhold til nasjonalt lovverk, så er naturmangfoldlovens §1 (formålsparagrafen), §8 (kunnskapsgrunnlaget) og §14 (vedtak som berører samiske interesser) heller ikke oppfylt i dagens rovviltforvaltning.

Annonse

Stortinget og forvaltningen ivaretar ikke det samiske perspektiv i sin forvaltning av rovvilt. Det er ikke gjort tolkninger for å ivareta folkerettslige forpliktelser i forhold til samiske næringer i et samisk kulturelt perspektiv

Bernkonvensjonen vises ofte til i rovviltforvaltningen. Denne konvensjonens legitimitet må utredes i forhold til andre konvensjoner og folkerettslige forpliktelser. Når rovvilt blir en trussel mot tradisjonelle næringer og utøvere av disse, så er det et brudd på menneskerettighetene.

Bernkonvensjonens ordlyd og intensjoner innehar også bestemmelser som må vurderes sett i lys av reindrift som urfolksnæring. En juridisk utredning av Bernkonvensjonens bestemmelser i et samisk perspektiv må snarest iverksettes.

Ved motstrid i Bernkonvensjonen og andre konvensjoner, så har folkeretten uansett forrang. Sps samepolitiske landsmøte krever nå at rovviltpolitikken endres, og utformes i tråd med internasjonale forpliktelser, nasjonalt lovverk og rettspraksis.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– KrF gjør en forskjell for landbruket