Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nibios troverdighet

Hvor ble det av den faglige diskusjonen om myrdyrking?

Nydyrking i myr er foreslått forbudt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Nils Vagstad skriver i Nationen om Nibios rolle i utredning om forbud mot oppdyrking av myr. Som rapporten og Vagstad innrømmer er det svært komplekse sammenhenger og usikre målinger.

Formålet med en slik rapport er vel å anta at den skal hjelpe de folkevalgte til å ta best mulig beslutning i saken. Hvis Nibio skal opptre som en pålitelig og troverdig faginstans i en slik sak må arbeidet også bære preg av «folkeopplysning» slik at de som skal ta avgjørelse får et mye bredere perspektiv i denne saken.

Det er kjent at Nibio i første omgang ga departementet beskjed om at de ikke så det mulig å si noe om virkningen av forbud mot myrdyrking i et klimagassperspektiv. For oss utenforstående virker det som at dere allikevel lot dere presse av departementet til å lage rapporten. Da er det kritikkverdig at Nibio ikke legger data om metanreduksjon i oppdyrka myr ved rapporten.

Vagstad forsvarer seg med at det er regelverket for klimagassregnskapet vedtatt av FN som gjør at det ikke skal tas med. Men det er departementet som har bestemt at dette regelverket skal brukes.

Annonse

Det er ikke til hinder for at Nibio som selvstendig forskingsinstitusjon burde ta dette momentet med i utredningen. Beregninger de sitter med i dag viser at reduksjon av metan kan oppveie utslipp av CO2 i næringsrik myr, den myra som er mest aktuelt til nydyrking. Dette er faktisk å underslå kunnskap for dem som til sist skal ta stilling til lovforslaget.

Det er også kritikkverdig i en slik rapport å ikke se mer på konsekvensene av alternative arealer som vil bli dyrket. Det er i all hovedsak skogmark. Nibio har også der tall som kan gi beslutningstakerne et bedre grunnlag i sin vurdering.

Nibio kommer også med politiske betraktninger om at Norge ikke trenger mer dyrket jord. De som skrev rapporten måtte ha kjennskap til rådene landbrukspolitikk, der de som vil bli i næringa må ekspandere. Da vil de som blir rammet av myrdyrkingsforbudet måtte drive tilleggsjord 8–10 kilometer fra egen gård, noe som fører til store CO2-utslipp.

Når en ser på andre beregninger utført av Nibio kan en like gjerne dra konklusjonen at næringsrik myr, i sin naturtilstand slipper ut nesten like mye klimagass i form av metan som den tar opp CO2 i form av lagring som torv. Et annet moment som burde vært med i rapporten er beregnet tilvekst i myr kontra det som går bort til eventuelt nydyrking. Uten å ha en mening om dette blir som å diskutere avvirking av norske skoger uten å ha noen formening om tilveksten.

Fjorårets tørkesommer i Sør-Norge, viser tydelig hvor viktig det er også å ha jordtyper som tåler tørke godt. At denne regjering bare kan bestille en designet forskingsrapport fra Nibio for å gjøre opp en hestehandel i Jeløy-forliket, gir ikke mye håp om en åpen og faglig diskusjon omkring klimaspørsmålene. Nibio må ta sin del av «æren» for at slikt skjer. Dette fører også til oppgitthet og lite engasjement fra gårdbrukere når slikt viss vass blir holdt fram som klimatiltak.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sviktende faktagrunnlag og forutinntatte stereotyper