Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Myteknusar på ville vegar

Staten skor seg ikkje på bilistane.

Norske bilistar skal ikkje vere mjølkekyr, skriv samferdsleminister Jon Georg Dale. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Norske bilistar skal ikkje vere mjølkekyr, skriv samferdsleminister Jon Georg Dale. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rikard Solheim meiner i eit lesarinnlegg at norske bilistar betalar inn meir i avgifter enn det staten brukar på vegbygging. Han skuldar mellom anna Samferdselsdepartementet for å fabrikkere mytar om at det motsette er tilfelle.

Eg er glad for å kunne slå tilbake: Historia han fortel stemmer ikkje – med denne regjeringa er det ikkje slik at staten tener pengar på norske bilistar. Med denne regjeringa får bilistane meir veg tilbake enn dei betalar i bompengar og bilavgifter.

Annonse

I 2018 brukte vi om lag 13 milliardar kroner meir på vegbygging enn bilistane betalte i avgifter og bompengar.

Samanlikna med 2013, er inntektene staten no får frå bilistane 13 milliardar kroner mindre. Det skjer samstundes som vi har auka vegløyvingane med 20 milliardar kroner.

Dei siste fem åra har vi også lagt ned bomstasjonar, redusert takstar utanfor byområda og auka den statlege delen av vegkrona. Med Granavolden-plattforma kan vi styrke innsatsen mot bompengar ytterlegare.

Solheim og eg er nok einige i hovudsaka: Norske bilistar skal ikkje vere mjølkekyr. Kor eg står når det gjeld bompengar er godt kjent: FrP meiner at staten skal ta heile rekninga for vegar i landet vårt, men i Stortinget er det ikkje fleirtal for dette. Regjeringa prioriterer veg og samferdsle svært høgt. Dei statlege løyvingane har aldri vore større, og bompengar utgjer ein mindre del av vegfinansieringa enn før.

Samferdselsbudsjettet auka med nær 75 prosent under denne regjeringa. Endå viktigare: Vi får no meir veg og transport for pengane. Vi er ikkje i mål med alt vi vil, men vi treng ikkje fabrikkere mytar. Under denne regjeringa er bilen ikkje lenger ei mjølkeku.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi skal styre norsk jernbane – ikke EU