Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mineraler for det grønne skiftet

Torill Olsen kommer i et debattinnlegg 9. desember med flere påstander om gruvedrift og kapitalkrefter i forbindelse med utslippstillatelse gitt Nussir-prosjektet i Repparfjorden.

Gruvedrift: Nussir ASA har fått konsesjon til å drive kobbergruve i Repparfjorden. Anlegget på bildet er Folldal verk. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix
Gruvedrift: Nussir ASA har fått konsesjon til å drive kobbergruve i Repparfjorden. Anlegget på bildet er Folldal verk. Foto: Mads Suhr Pettersen / NTB scanpix

Norsk Bergindustri som sammen med sine medlemmer jobber for en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden, kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsene til Olsen.

Les innlegget fra Torill Olsen her:

Først vil vi berømme statsråd Torbjørn Røe Isaksen for endelig å stadfeste driftskonsesjonen til Nussir ASA om å starte opp gruveplanene sine i Kvalsund. Nussir-prosjektet har vært utredet og saksbehandlet i snart ti år.

Ordet “gruveslam” er beheftet med negative assosiasjoner, og det er vel ingen som mener at slam er miljøvennlig. Men dette gruveprosjektet representerer så mye mer.

Vi mennesker er avhengig av mineralske råstoffer. Det grønne skiftet handler om å kutte utslipp av klimagasser gjennom å erstatte fossil energi i transport, kraftproduksjon og industri med fornybar energi fra vann, vind, sol, og andre utslippsfrie løsninger. Paradoksalt nok øker det behovet for gruvedrift og utvinning av grønne mineraler som blant annet kobber.

Annonse

Kobber er nødvendig for å produsere, transportere og bruke strøm. Elbiler, vindmøller, solcellepaneler, kraftledninger og andre elektriske produkter er helt avhengig av kobber. Etterspørselen etter kobber er sterkt økende blant annet på grunn av det grønne skiftet, men tilgangen er begrenset.

Nordmenn er storforbrukere av kobber. Derfor bør Norge bidra med utvinning av en stor og drivverdig forekomst i vårt land.

Dette konkrete prosjektet fører med seg spennende muligheter for økt verdiskaping i lokalsamfunnet. Ifølge søknaden til selskapet skal det investeres rundt 920 millioner kroner over tre år. Dette innebærer at Kvalsund kommune vil kunne få økte inntekter gjennom inntekts- og eiendomsskatt.

Det samme gjelder andre kommuner i området fordi det er rimelig å anta at ikke alle vil bo eller bosette seg i Kvalsund kommune. Nussir ASA opplyser at dagens funn av kobber tilsier drift i minst 25-30 år.

Vi skal ikke glemme at departementet for dette prosjektet har bestemt at det skal gjøres avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften. Dette innebærer blant annet at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden, det stilles krav til inngjerding av dagbrudd, støydempende tiltak og beplantning etter at gruvedriften er over.

Som annen industri setter uttak av mineraler fotavtrykk. Forvaltningen og næringen skal i fellesskap sørge for at uttak av mineraler foregår på en forsvarlig og bærekraftig måte, slik at de negative konsekvensene minimeres.

Norge og det internasjonale samfunnet for øvrig har tatt på seg store forpliktelser i det internasjonale klima- og miljøarbeidet. Parisavtalen (herunder fornybar energi og energiøkonomisering) og EUs sirkulærøkonomi (gjenvinning og utnyttelse av restmineraler) er viktige styringsdokumenter i utviklingen av fremtidens industri også i Norge. Norsk Bergindustri ønsker å bidra til å realisere disse forpliktelser.

Norsk Bergindustri er opptatt av at vi må utvinne mer mineraler for å nå klimamålene våre. Derfor er vi glade for at regjeringen legger til rette for en fremtidsrettet, konkurransedyktig og bærekraftig mineralnæring.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Enova-støtten må forbedres