Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer gras i produksjonen av sau og storfe

Styrking av beitetilskuddene og betaling etter kvalitet er viktig for å stimulere til gode produksjonsmåter og økt lønnsomhet.

Prisøkning: For sauen gjelder mye av det samme som for storfe. Når markedssituasjonen er endret til en mulig underdekning, må avregningsprisen økes, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Prisøkning: For sauen gjelder mye av det samme som for storfe. Når markedssituasjonen er endret til en mulig underdekning, må avregningsprisen økes, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Foran vårens jordbruksforhandlinger peker vi i Oppland Bonde og Småbrukarlag (OBS) på at foruten en økt lønnsomhet, særlig for små og mellomstore bruk, må kvaliteten på produktene premieres.

Ordninger som stimulerer volum, må reduseres til fordel for bedret kvalitet og ernæring. Vi må også arbeide målrettet for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på at det kan være store forskjeller i produksjonsmåter for norske matvarer, og enda viktigere: Mellom norske og importerte matvarer.

Dette er viktig med tanke på medisinbruk og tilsettingsstoffer brukt som forebyggende sjukdomsbehandling. Norge ligger i tet med minimal bruk av antibiotoka til forebyggende sjukdomsbehandling gjennom fôret.

For å styrke den totale lønnsomheten for de mørke kjøttslagene, er det rom for en moderat økning i avregningsprisen. Prisøkninger premierer volum flatt. Det er derfor viktig for særlig de mindre produsentene at en gjennom budsjettmidlene vektlegger tak på tilskudd, strukturgrenser og kvalitetsfremmende tiltak.

Annonse

Med et synkende antall mjølkekyr har behovet for en intensiv produksjon av storfekjøtt presset seg fram. Det skjer både med intensivforing av okser med høgt forbruk av kraftfôr, ammeku på kjøttfulle tunge raser kombinert med beitebruk, og etter hvert en mer ekstensiv produksjon på kastrater og gamle lokale kuraser.

Vi mener det er viktig å stimulere til en kombinert produksjon av mjølk og storfekjøtt gjennom kombinsjonskua. Redusert mjølkeytelse betyr flere kyr, og dermed flere kalver inn i kjøttprouksjonen. Innslag av beite og grovfôr i matseddelen kan økes betydelig. Kjøttproduksjon på kastrater er en produksjonsekstensiv produksjon, basert på gras og beite og en miljø- og klimavennlig produksjonsmåte.

Konkret ønsker vi i årets jordbruksforhandlinger å styrke beitetilskuddene for storfe, både på inn- og utmarksbeite. Kvalitetstilskuddet må premiere beiting. Kjøttproduksjon på kastrater må styrkes med både husdyrtilskudd og kvalitetstilskudd.

For sauen gjelder mye av det samme som for storfe. Når markedssituasjonen er endret til en mulig underdekning, må avregningsprisen økes.

Produksjonsmåter som gir mattrygghet og kvalitet må premieres. Dagens kvalitetstilskudd har slakteklasse som eneste krav for utbetaling, og dette fremmer ikke verken mattrygghet eller redusert bruk av kraftfòr.

Lam som skal oppnå kvalitetstilskudd må ha beitet minst 8 uker på naturbeite. Driftstilskudd, etter modell fra mjølkeproduksjonen, og med innslagspunkt 20 vinterfôrede sau. Dette vil være et svært godt strukturtiltak.

Styrking av beitetilskuddene, særlig utmarksbeitetilskuddet for både sau og lam, og betaling etter kvalitet, er viktig for å stimulere til gode produksjonsmåter og økt lønnsomhet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bondeinntekta: - Politisk vilje er største mangel