Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

MDGs svake tro på lokaldemokrati

I kommunene vet folk at bruk og vern ikke er motsetninger.

Storbymann: MDGs fungerende nestleder Arild Hermstad legger for stor vekt på nasjonale føringer, mener innsenderen.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Storbymann: MDGs fungerende nestleder Arild Hermstad legger for stor vekt på nasjonale føringer, mener innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I Nationen stiller fungerende leder for MDG, Arild Hermstad, spørsmålstegn ved hvor demokratisk det egentlig er at kommunene selv skal fatte vedtak om utbygging av strandsonen. Han viser til at flere kommuner, blant den jeg selv bor i, Aure i Møre og Romsdal, gir hyppige dispensasjoner fra bygge- og deleforbudet i strandsonen.

Hermstad viser til at halvparten av alle nordmenn ikke ønsker mer utbygging av strandsonen, og at å være så rause med dispensasjoner som enkelte kommuner er, viser at vi ikke tar vårt ansvar for en fornuftig forvaltning av våre felles ressurser på alvor.

Hermstad fastslår at små kommuner antakelig ikke klarer å se det store bildet, ei heller har vi nok kompetanse og kunnskap om forvaltning av natur.

Aure er ei øyperle nord i Møre og Romsdal med rundt 300 km kystlinje. Det meste av bosettinga og mye av næringslivet ligger ved sjøen. I tillegg til strand og skjærgård er også kystlinja vår preget av høye fjell som stiger opp rett fra strandflata. Å ikke skulle bygge i strandsona vil si at noen særlig bebyggelse eller næring av noe slag blir svært vanskelig. Dette er en skjebne vi deler med mange kystkommuner.

Vi som har bodd her i generasjoner vet utmerket godt hva naturen har å si for oss. Den gir oss mat i form av fisk og vilt, bær og sopp, den gir oss rekreasjon og hvile, ikke bare for oss heltidsbeboere, men også for de som benytter de rundt 1300 fritidsboligene i kommunen.

Vi har og et rikt plante- og dyreliv i kommunen, og en natur som byr på litt av alt, fjell og skjærgård, myrer og kystlandskap og tett skog. En stor del av verdiskapinga i Norge som skjer langs kysten vår, verdiskaping som kommer hele landet til gode, dette må vi ikke glemme i iveren etter å verne.

Annonse

Med dette utspillet viser MDG at de har svært liten tro på små kommuner i distrikts-Norge. Av og til skjer det dessverre at penger og vennetjenester stikker av med seieren, men dette er ikke spesielt for små kommuner, det har til og med hendt et par ganger i hovedstaden vår.

Når det gjelder fagkunnskap og kompetanse har også små kommuner ansatte med bakgrunn i høyskoler og universitet i administrasjonen, vi tar ikke inn folk fra gata.

I politiske utvalg der byggesaker sluttbehandles har vi tett kontakt med både Statsforvalter og Fylkeskommunen, og vi har internundervisning i regi sektormyndigheter for å kunne ta gode beslutninger som hensyntar både natur og næringsinteresser.

Når Hermstad sier at halvparten av nordmenn ikke vil ha mer utbygging av strandsonen, så lurer jeg på hvem som ble spurt. Noen fra Aure? Hitra? Smøla? Oslo? Asker? Når vi snakker om demokrati er vi i Senterpartiet på ballen! Særlig lokaldemokrati er viktig for oss, beslutninger som angår oss direkte bør tas så nært som mulig, innenfor visse rammer.

I motsetning til MDG ønsker vi i Sp å videreutvikle og styrke dagens modell med regional og lokal forvaltning. Vi ønsker å bygge Norge nedenfra, vi tror på lokalsamfunnene sin evne og vilje til både å rette seg etter nasjonale føringer, men også at lokalsamfunnene skal ha mulighet til å utnytte sine ressurser til det beste for de som bor der.

Ellers kommer turistene fra byer og tettsteder som vil feriere på bygda til å møte en vegg av kratt og gjengrodde, avfolka bygder. Slik som Senterpartiet ser det, ligger det ingen motsetning i det å bruke naturen og det å ta vare på den.

Men MDG har også helt rett i at vern er viktig. Men mye av det biologiske mangfoldet i Norge er avhengig av bruk, ta bare kystlyngheiene, eller slåttemarkene, her er menneskelig bruk og drift garantisten for artsmangfold.

Å ta naturen i bruk er ikke det samme som å bygge den ned. I noen tilfeller kan det være slik, men den lange tradisjonen vi har i Norge med å høste ressursene rundt oss, enten vi gjør det som grunneiere eller som turister som benytter oss av allemannsretten er en del av forvaltningsansvaret vårt. Vern gjennom bruk er det beste vernet.

Neste artikkel

Lov, men ikke smart