Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet, utmarksbeite, dyrevern og urettferdige rovdyrdrap

Etter å ha sett flere saker så langt i år hvor det står svart på hvitt i media at sauer har blitt sluppet ut i områder de forventer det vil komme streifulv eller bjørn, er det naturlig å ta et gløtt på dette med utmarksbeite i forhold til dyrevernsloven.

Sau i utmark. Foto: Chris Willemsen  / Mostphotos
Sau i utmark. Foto: Chris Willemsen / Mostphotos

Loven sier tross alt at det er ulovlig å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, noe jeg sterkt mener at saueeiere gjør når de slipper sine dyr ut i utmarka på steder de vet fra året før hva som kommer til å skje. Det ble nettopp drept en bamse på grunn av dette, og til stadighet blir det drept streifulver i områder alle vet hva som kommer til å skje når sauene blir sluppet løse i marka.

Etter å ha kontaktet Mattilsynet om nettopp dette i fjor, fikk jeg svar:

«Jeg vet ikke om jeg er enig i at sauen har det verst i forhold til dyrevelferdsloven. Den får tross alt gå ute i norsk natur hele sommeren, og får «beholde» barna sine hos seg like lenge, i motsetning til de fleste andre dyr som holdes for matproduksjon.

Men jeg er enig i at sauer som går i utmark er overlatt til seg selv det meste av tiden, noe som gjør den sårbar i forhold til skader og sykdom.

Vedrørende regler, så gjelder som du sier dyrevelferdsloven, og i tillegg har vi følgende forskrifter som setter krav til hold av sau:

Forskrift om velferd for småfe og Forskrift om velferd for produksjonsdyr

Begge disse forskriftene inneholder betingelser for hold av sau på utmarksbeite. I «forskrift om velferd for småfe» står det blant annet følgende:

§ 24. Mosjon, uteområdet og klima

Småfe skal holdes på egnet beite minst 16 uker i året med mindre klimatiske eller andre dyrevernmessige forhold er til hinder. Småfe skal når forholdene ligger til rette for det gis adgang til uteområder også utenom ordinær beitesesong.

Driften skal være tilpasset de klimatiske forhold.

§ 25. Slipp og hold av småfe på utmarksbeite

Ved slipp og hold på utmarksbeite skal eier eller annen med ansvar for dyrene, sikre at:

a) samtlige dyr har god helsetilstand og er i forsvarlig hold,

b) avkom er sammen med mordyr og er i god stand til å holde følge med mora,

c) avkom som slippes med mordyr uten tilstrekkelig melkeproduksjon, er eldre enn 6 uker og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst,

d) avkom som slippes uten mordyr, er eldre enn 8 uker, er i følge med voksen sau og tar til seg nok fôr til å sikre utvikling og vekst, og

e) avkom som blir morløse, tas hjem dersom morløsheten medfører økt fare for lidelse.

Annonse

§ 26. Forebyggende tiltak

Dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, beskyttes mot rovdyrangrep, helsefare, underernæring, trafikkskader m.m.

§ 27. Hjemsanking om høsten

Dyreeier har ansvar for at småfe på utmarksbeite hentes hjem i god tid før det ventes frost eller snøfall om høsten.»

Svaret var signert som seg hør og bør. Men jeg er ikke fornøyd med svaret da det ikke går opp i opp med lov om dyrevelferd. Det går ikke engang opp med Mattilsynets egne lover:

«Mattilsynet har ansvaret for forvaltning av dyrevernloven som også inkluderer dyr på beite. Mattilsynet legger til grunn at dyrevernloven gir adgang til å kreve at dyreeier må treffe tiltak for å skjerme dyr mot konkret rovdyrfare.»

Fra lov om dyrevelferd:

§ 3. Generelt om behandling av dyr

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

§ 5. Varsling

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Varslingsplikten gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Enhver som får kjennskap til at et større antall ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse utenom det normale, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.

§ 14. Særskilte forbud

Det er forbudt å:

b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand,

§ 24. Tilsyn og stell

Dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

b) dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig,

Hvorfor havner sauehold utenfor dyrevernloven? For det første drepes våre rovdyr fordi sauene går løse og ubeskyttet. For det andre omkommer det vanvittig mange flere sauer på egen hånd i forhold til hva rovdyr forsyner seg med, så hva kan man gjøre så sauene faktisk får oppleve den tryggheten de ifølge lovverket har krav på, men i dag ikke får? Rødlista rovdyr blir urettferdig drept fordi loven om dyrevern ikke følges i Norge!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen