Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lett turbulens i et vannglass

Sp vil ikke ha fri utbygging av vernede vassdrag. Vi vil ha en faglig gjennomgang.

Kombinasjon: Vannkraftproduksjon har ikke fjernet laksen fra Ranaelva i Nordland . Foto: Norske Lakseelver
Kombinasjon: Vannkraftproduksjon har ikke fjernet laksen fra Ranaelva i Nordland . Foto: Norske Lakseelver

Vi har lagt merke til at det blir uttrykt bekymring for Senterpartiets miljøprofil, med utgangspunkt i et forslag vi har støttet i Stortinget om vannkraft. Forslaget innebærer en gjennomgang av vernede vassdrag med formål om bedre flomsikring og økt kraftproduksjon - uten at verneverdiene rokkes ved.

Én av dem som bekymrer seg er Lars Velsand, som i Nationen 25/1 skriver «om å åpne de vernede vassdragene for kraftutbygging». Det store spørsmålet blir da: Har Sp stemt for å åpne de vernede vassdragene for kraftutbygging? Er dette et frislipp?

Svaret på begge spørsmål må bli et klart «nei». Det vi har stemt for, er følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen åpne for at kraftselskapene kan søke om kraftutbygging også i vernede vassdrag der natur- og miljøinngrepene er begrenset og samtidig gir gevinst i form av økt kraftproduksjon og lønnsomhet».

Under Stortingets behandling har vi sagt klart at «en slik eventuell utbygging må skje innenfor nærmere bestemte rammer, og med hensyn til de verneverdiene som en del vassdrag representerer» og at «det derfor ikke kan være snakk om et frislipp på området, men en faglig gjennomgang som bygger på flere hensyn.»

Annonse

Videre mener Senterpartiet at gjennomgangen på området vil kunne avgjøre hvilke vassdrag det er aktuelt å se nærmere på, og hvilke som har en slik grad av verneverdier eller konfliktnivå at det fremstår som uaktuelt å bygge ut kraftverk.

Hvorfor gjør vi dette? Kampen for å løse klimaproblemene er avgjørende for det norske samfunnet. Alt som kan elektrifiseres må elektrifiseres, basert på fornybar energi. Dette krever mer energi enn det vi har i dag – og mer enn det vi kan hente ut i form av effektivisering av dagens kraftverk og ved energisparing.

Vi har alle sett den massive motstanden mot vindkraft på land. Vi registrerer også betydelige interessekonflikter knyttet til vindkraft til havs. Hvis vi heller ikke kan akseptere en kunnskapsbasert gjennomgang av vernede vassdrag for å se på mulighetene for varsom utvikling av energipotensialet, har vi for alle praktiske formål malt oss opp i et hjørne. Regnestykket går ikke opp – vi får for lite fornybar energi til å løse klimaomstillingen.

"Regnestykket går ikke opp – vi får for lite fornybar energi til å løse klimaomstillingen."

Klimaendringene har allerede ført til våtere og villere vær. Konsekvensene blir særlig store i uregulerte elver og bedre flomsikring er helt nødvendig hvis vi skal skåne og gi trygghet til lokalsamfunnene også langs vernede vassdrag. Vi har konkrete eksempler på at det i dag er utfordringer knytta til å gjøre flomtiltak i verna vassdrag. Vi har sideelver, som ved flom fører med seg store mengder grus, sand og stein.

Flom har forårsaket både store materielle skader og satt menneskeliv i fare de senere årene. Det eneste som er sikker,t er at det blir mer av det fremover.

Da blir det etter vårt syn vanskelig å forstå hvorfor en ikke kan gjøre helt nødvendige flomregulerende grep og samtidig se på potensialet for å produsere ren energi. Når vi likevel skal inn med anlegg for å ta av for de verste flommene, er det da så ille hvis det også produseres kraft samtidig?

Det er altså klimaproblemene og omstillingen til et lavutslippssamfunn som gjør at vi må ha en gjennomgang, også av vernede vassdrag. Men alle kan føle seg trygge: Senterpartiet har ikke gitt blankofullmakt til utbygging i vernede vassdrag. Det vi har bedt om er mer kunnskap. En oppgradering eller utbygging må veies opp mot verneverdiene, samtidig som de sikrer forebygging mot flom og ras. Kun da vil utbygging være en mulighet.

Neste artikkel

Å styrke ungdomsorganisasjoner utenfor Oslo er en tjeneste for demokratiet