Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruks-Høyre slår et slag for odelsloven

Fjerning av odelsretten er et radikalt grep som krever grunnlovsendring.

Så mye mer: Gården er en kulturbærer som rommer så mye mer enn et næringsbygg og areal, skriver Høyres landbruksnettverk. Foto: Mostphotos
Så mye mer: Gården er en kulturbærer som rommer så mye mer enn et næringsbygg og areal, skriver Høyres landbruksnettverk. Foto: Mostphotos

Høyres programkomité foreslår å kvitte seg med odelsloven. Dette er et radikalt forslag som ikke passer særlig godt inn i Høyres verdikonservative tankesett. Vi spør oss også hvorfor vi skal kaste på båten en lov som fungerer godt?

Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en gård når eieren dør eller selger eiendommen. Dette fører til at gården forblir i familiens eie. En bonde driver med viktig næringsvirksomhet, men gården er også et bosted med en historie. Gården er en kulturbærer som rommer så mye mer enn et næringsbygg og areal.

Bondens fremste tankesett er at gården skal overleveres til neste generasjon i bedre stand enn da bonden tok over. Dette er et verdikonservativt begrep vi kjenner godt i Høyre. Det var familiesamfunnet som utviklet odelsretten, noe vi ønsker å opprettholde.

Annonse

En annen viktig konservativ tankegang er at vi hele tiden må forandre for å bevare. Odels- og åsetesretten er beskyttet i grunnloven hvor det står: ”Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves”.  Odelsloven kan ikke oppheves uten å endre Grunnloven. Men loven kan endres, noe som er gjort mange ganger gjennom historien.

Odelsloven  har fungert godt gjennom årenes løp fordi den har stadig gjennomgått liberaliseringer som har gjort den relevant i tiden. Den viktigste endringen skjedde i 1974 og 2009 hvor kvinner ble likestilt med menn i odelsrekkefølgen.

Arealgrensene i dagens lov er blitt hevet flere ganger. Det innebærer at færre landbrukseiendommer omfattes av odelsbestemmelsene enn før. I 2014 ble odelsretten innskrenket. Nieser og nevøer av nåværende eier har ikke lenger odelsrett. Hensikten med endringen var blant annet å avgrense odelskretsen til dem med sterkest tilknytning til eiendommen.

Vi ser  ingen grunn til å avvikle odelsretten fordi den legger til rette for at gården primært holdes i familien. Odelsloven øker investeringsviljen, bidrar til å holde flere bruk i hevd, sørger for likestilling (Norge har flest kvinnelige eiere av landbrukseiendom i Europa) og virker konfliktdempende. Høyres landbruksnettverk slår et slag for odelsloven.

Høyres landbruksnettverk: Guro Angell Gimse (Trøndelag), Margunn Ebbesen(Nordland), Torill Eidsheim (Vestland), Frida Melvær (Vestland), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Akershus), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Akershus), Liv Kari Eskeland (Vestland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Telemark), Kristin Ørmen Johnsen (Buskerud), Ingjerd Schou (Østfold), Aase Simonsen (Rogaland) og Marianne Haukland (Troms og Finmark)

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Snikprivatisering av norsk kraft