Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La oss bygge et atomkraftverk ved Glomma

Atomkraft kan være en god plan B når det blir for mye strid om vindkraft.

Når flere svenske atomkraftverk følger i fotsporene til nedlagte Barsebäck (bildet), kan Norge være et naturlig sted å bygge ny atomkraft, hevder leserbrevforfatteren. Foto: Leif Ingvarsson / Mostphotos
Når flere svenske atomkraftverk følger i fotsporene til nedlagte Barsebäck (bildet), kan Norge være et naturlig sted å bygge ny atomkraft, hevder leserbrevforfatteren. Foto: Leif Ingvarsson / Mostphotos

Kan klimaproblemet løses med kabler og vindkraft, spør Odd Handegård i Nationen, og han svarer nei. Han begrunner det med at det skal enormt mye til, for å erstatte dagens enorme globale forbruk av kull, olje og naturgass med annen energi.

Noen har hevdet at det uten atomkraft – med kullkraft og gasskraft i stedet for atom-kraften – ville vært enda mye mer CO2 i atmosfæren enn det er nå, og tilsvarende mer kritisk klimatilstand. Det kan vel også hevdes at verden ikke har råd til å fase ut atom-kraften – som tyskerne gjør nå, og at det heller bør produseres noe mer atomkraft enn nå, for å få noe raskere nedbremsing av både bruk av fossil energi og utslipp av CO2!

Norge er ikke versting når det gjelder klimapolitikk; men det er ikke bra at så energi-rikt land eksporterer bare ubetydelig mengde utslippsfri elektrisk kraft, og enorme mengder olje og gass. Med mye vindkraft og eksport av tilsvarende mengde vannkraft – som «balansekraft» – vil vi komme bedre ut; men vil det monne i europeisk og til og med global sammenheng?

Hvis vi beslutter at mye vannkraft skal eksporteres, for å fungere som «balansekraft» i land med stor og ujevn produksjon av vindkraft, så må vårt eget kraftbehov dekkes med ny kraftproduksjon, som kan bli (omstridt) vindkraft eller (omstridt) atomkraft. Viktig forskjell mellom vindkraft og atomkraft er at installasjonene for vindkraft blir både arealkrevende og dominerende i landskapene, mens mye atomkraft kan produseres på lite areal, og eventuelt i fjellanlegg.

Annonse

Ulempe med atomkraft – sammenlignet med vindkraft – er at det produseres radioaktivt avfall, som bør oppbevares på sikre steder i veldig lang tid. Det er allerede produsert mye slikt avfall rundt omkring i verden, og mye av det er dessverre dårlig lagret. Med bygging av et antall nye kjernekraftverk, blir det nok lettere å finansiere forsvarlig lagring av også det nå eksisterende radioaktive avfallet!

Etter katastrofe i Tsjernobyl og ulykken i Fukushima, fikk atomkraft generelt rykte som farlig teknologi. Med bl. a. TV-serie om Tsjernobyl har mye av årsakene til at «alt som kunne gå galt gikk galt» kommet fram, så det har nå blitt mulig å sammenligne risikoen med atomkraft med f. eks. risikoen med kullkraft. I slik sammenligning kommer atomkraft klart bedre ut enn kullkraft; men for en tid siden valgte tyskerne å fase ut atomkraft før kullkraft.

På Fosen vest for Trondheimsfjorden ser vi begynnelsen på et ufint og uverdig svarteperspill om plassering av såkalte vindmølleparker. Når det gjelder atomkraft i Norge, så er det mulighetene for kjølevann som så å si vil bestemme hvor bare ett eller svært få slike kraftverk bør bygges: Sted som peker seg ut er Bekkedal like nord for Flatebyvika, som er del av Glomma, vel én km vest for utløpet fra Øyeren.

Der blir tunnel for kjølevann, med inntak dypt nede i Øyeren, stort tverrsnitt og utløp til inntaksbassenget for Solbergfossen vannkraftverk, nesten 3 km lang; men med litt fall fra Øyeren til nevnt inntaksbasseng kan pumping av kjølevann unngås. Denne tunnelen vil avlaste Glommas smale elveløp vestover fra Øyeren, som er årsak til at vannstanden i Øyeren stiger mye når det er store flommer i Glomma oppstrøms Øyeren, og da truer den lavtliggende byen Lillestrøm.

Fra kjernekraftverk nær utløpet fra Øyeren blir det kort(e) kraftledning(er), til Oslo som er tyngdepunktet for kraftforbruket på Østlandet. Med ny kjernekraft på Østlandet, kan omtrent tilsvarende mengde «gammel» vannkraft eksporteres fra Vestlandet, Sørlandet og Telemark, for å fungere som «balansekraft» i andre land ved Nordsjøen.

Norge og Sverige fungerer i stor grad som ett kraftmarked. Når kjernekraftverk i Sør-Sverige blir så gamle at de må tas ut av drift, kan stedet som peker seg ut ved Glomma være bedre egnet for nytt kjernekraftverk enn noe sted i Sør-Sverige.

Neste artikkel

Pengane seglar sin eigen sjø