Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kystskogbrukets fem råd til regjeringen

Skog- og trenæringa langs kysten har et enormt potensial for å drive fram det grønne skiftet. Tømmer og fiber fra Agder til Finnmark vil kunne erstatte fossile produkter i høyhus, fiskefor, emballasje og biodrivstoff.

Skogen er en fantastisk fornybar ressurs, men den fornyer seg ikke av seg selv, skriver Ole Hartvig Bakke. Her et illustrasjonsbilde av skogplanting. Foto: Mariann Tvete
Skogen er en fantastisk fornybar ressurs, men den fornyer seg ikke av seg selv, skriver Ole Hartvig Bakke. Her et illustrasjonsbilde av skogplanting. Foto: Mariann Tvete

Skogen er en fantastisk fornybar ressurs, men den fornyer seg ikke av seg selv. I kjølvannet av budsjettframlegget er dette våre råd til Regjeringen for å sikre en skogboom for framtida:

1. Sørg for at det finnes midler til skogplanting, skogbruksplanlegging og kompetansetiltak. Økningen i neste års budsjett over Landbrukets Utviklingsfond (LUF) er for beskjeden (Kun 3 millioner over 2021 budsjettet).

2. Ikke alt behøver å koste penger. Vi har lenge etterlyst en mer hensiktsmessig forvaltning av påskogingstiltak. Oppsplittingen mellom Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet fungerer dårlig. Samle tiltakene for påskoging i Landbruks- og matdepartementet som har den største porteføljen, erfaringen med skog, og systemer for å få satt satsingen ut i livet.

3. For å få ut lokale tømmerressurser fra skogen må det satses på infrastruktur som skogsveier. Tilskuddet til skogsveier og tømmerkaier er foreslått redusert med 10 millioner kroner over ordinært statsbudsjett for 2023. Uten skogsveier stanser effektiv forvaltning av skogen.

Annonse
Ole Hartvig Bakke, leder i Skognæringa kyst SA. Pressefoto
Ole Hartvig Bakke, leder i Skognæringa kyst SA. Pressefoto

Kommuneveiene må skrives opp og flaskehalser utbedres. Kystskogbruket har fått Transportøkonomisk Institutt (TØI) til å utarbeide en samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å fjerne flaskehalser for tømmertransport på kommune- og fylkesvei.

I flere kystskogfylker er det ikke tillatt å kjøre med henger på 75 prosent av kommunevegene, bare enkel bil. Vi har på bakgrunn av dette utarbeidet en modell for oppgradering og oppskriving av kommuneveier som er svært kostnadseffektiv. Ta gjerne en titt på denne.

4. Vi må få til økt videreforedling på norske skogressurser. I Kystskogbruket er det bare Trøndelag som kan skilte med hele verdikjeder. Der videreforedles alt som hogges og det «importeres» tilsvarende mengde for å lage ferdige produkter. Muligheten i de andre kystskogfylkene er svært store, men vi mangler tømmerforedlende industri for å få til hele kjeder. Regjeringen må bidra med gode og treffende rammevilkår for etablering av ny skogindustri.

5. Det offentlige må gå foran og bidra til å skape etterspørsel etter produkter basert på skog i sine offentlige innkjøp. Over 600 milliarder kroner brukes på offentlige innkjøp hvert år. Regjeringen må sørge for styringssignaler til kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter som bidrar til valg av grønne produkter.

Når alt kommer til alt står dette allerede i regjeringserklæringa. Nå gjelder det å følge opp.

Neste artikkel

Tøys om importvernet