Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kunnskap og tillit er viktig i debatten om genteknologi

Vi står ved vårt budskap om at kunnskap er viktig for at forbrukere og samfunnet for øvrig kan ta gode valg om hvordan teknologi bør tas i bruk.

Vi  mener det er riktig å si at forskningen viser at de GMO-ene som finnes på det internasjonale markedet er trygge å spise, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos
Vi mener det er riktig å si at forskningen viser at de GMO-ene som finnes på det internasjonale markedet er trygge å spise, skriver forfatterne av innlegget. Foto: Mostphotos

Forskere ved GenØk kommer i Nationens nettutgave 4. mai med metodekritikk av vår nylige rapport om norske forbrukeres holdninger til genredigert mat. De har særlig betenkeligheter når det gjelder våre konklusjoner om sammenhengen mellom kunnskap og holdninger.

Les innlegget her:

Vi er, slik vi har drøftet inngående i rapporten, enige med innleggsforfatterne at det er begrenset hvor bastante konklusjoner man kan trekke utfra et datamateriale som baserer seg på forenklede målinger av kunnskap. Vi må imidlertid kommentere på deres problematisering av kunnskap om risiko og tillit til myndighetene.

Innleggsforfatterne påstår at vi i undersøkelsen etablerer som betingelse at genredigert/genmodifisert mat er trygt å spise. Det er feil. Vi har aldri konstatert at genredigert mat generelt er trygt å spise, og vi utelukker ikke at det finnes tenkelig bruk av genredigering som gir grunn til bekymring. Men risiko skal vurderes fra sak til sak av kompetente myndigheter, og per i dag finnes det ingen eksempler på GMO-er som har blitt avvist på grunn av helserisiko i Norge.

Søknadene har blitt avslått av andre årsaker. Myndigheter i andre land har også konkludert at GMO-ene som er godkjent er trygge å spise. Det er også et faktum at den største vitenskapelige sammenstillingen av kunnskapen om GMO og risiko som er gjort – basert på nesten 900 forskningsstudier, intervjuer med 80 fageksperter og 700 offentlige innspill – konkluderer med det samme. Konklusjonene støttes også av flere hundre vitenskapelige og andre organisasjoner, blant annet Verdens Helseorganisasjon og FNs organisasjon for mat og landbruk.

Vi har tillit til myndigheter og fagkompetansen på området, og mener derfor det er riktig å si at forskningen viser at de GMO-ene som finnes på det internasjonale markedet i dag er trygge å spise – som var påstanden vi ba respondentene om å ta stilling til. Det er imidlertid lov å mene at denne forskningen tar feil eller at kunnskapen er ufullstendig. Men da handler det om mangel på tillit til tilgjengelig vitenskap og konklusjonene som myndighetene har fattet på bakgrunn av den – ikke det faktiske innholdet i konklusjonene.

Det er heller ikke riktig, slik innleggsforfatterne hevder, at respondentenes grad av tillit til myndighetene og bekymring for risiko ved å spise genredigert mat var uavhengig av kunnskapen de selv sa at de har om GMO. I alle kunnskapsgruppene er det en vesentlig andel som er bekymret og har lav tillit, men i snitt er gruppene signifikant mindre bekymret og har signifikant høyere tillit jo mer kunnskap de mener de har.

Vi står ved vårt budskap om at kunnskap er viktig for at forbrukere og samfunnet for øvrig kan ta gode valg om hvordan teknologi bør tas i bruk. Samtidig mener vi at alles meninger om hvilken mat man vil spise veier like tungt uavhengig av kunnskapsnivå. GENEinnovate tar forbrukernes bekymring på alvor, er grundige med forskningen og har ingen interesse eller hensikt i å utvikle produkter som ikke er trygge og bærekraftige, eller som ikke forbrukerne ønsker.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ei framtidsretta landbruksutdanning