Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KrF leverer fiskeripolitikk i tråd med eget program

Jeg reagerer sterkt på at Nationens kommentator prøver å framstille det som om KrF står for en fiskeripolitikk som innebærer en privatisering av fiskeressursene.

Reagerer: Steinar Reiten (KrF). Foto: Siri Juell Rasmussen
Reagerer: Steinar Reiten (KrF). Foto: Siri Juell Rasmussen

Som stortingsrepresentant prøver jeg etter beste evne å holde en saklig tone når jeg deltar i det offentlige ordskiftet. Jeg har også en forventning om at de jeg diskuterer med er saklige og holder seg til sannheten selv om temperaturen i debattene kan bli høy.

Dessverre er dette ikke tilfelle med kommentaren til Nationens Eva Nordlund, publisert på Nationens nettside 5. mai, med tittelen «KrF vasker sine hender i fiskeslo». Hun refererer til et innlegg som tidligere stortingsrepresentant i KrF, Randi Karlstrøm, har sendt ut til et større antall aviser. Nordlund bruker så det Karlstrøm skriver som bevis for at KrF står for en fiskeripolitikk som er i strid med vårt program.

Les kommentaren til Nordlund her:

Sannheten er at Randi Karlstrøm sendte ut dette innlegget nesten en uke før næringskomiteen avga sin innstilling om kvotemeldingen. De fleste av påstandene hun kommer med, svares ut av merknadene fra KrF og de andre regjeringspartiene i denne komiteinnstillingen. Der går det blant annet klart fram at regjeringspartiene har besluttet at det likevel ikke vil bli åpnet for en forlengelse av strukturkvotene på 15 år.

Dermed opprettholdes de opprinnelige tidsbegrensningene som ble satt av fiskeriministre i den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen, og strukturkvoter vil bli tilbakeført til alle fartøyer i de respektive flåtegruppene i stor skala fra 2027 og utover. Da vil konsentrasjonen av kvoteandeler på færre fartøyer bli reversert, i tråd med det som har vært forutsetningen helt siden den rødgrønne regjeringen åpnet for tidsbegrenset strukturering i 2005.

Annonse

Som Karlstrøm helt riktig påpeker, fastslår rapporten fra Riksrevisjonen at det har vært en sterk økning i prisingen av kvoter de siste årene. Det gjelder særlig for lukket gruppe under 11 m i kystflåten, der næringsutøverne siden 2011 har kunnet drive samfiske med seg selv. Riksrevisjonen påpeker at samfiskeordningen i vesentlig grad har bidratt til prisøkningen på kvoter, fordi den i realiteten har fungert som en strukturordning uten noen form for avkorting.

Som et mottiltak mot denne utviklingen, initiert av de rødgrønne partiene som innførte ordningen, foreslår regjeringen i kvotemeldingen å avvikle samfiskeordningen gjennom en næringsfinansiert kondemneringsordning. Det gis en frist fram til 31. desember 2025 for omstilling for dem som i dag driver samfiske med seg selv, og det åpnes ikke for strukturering i denne flåtegruppen.

Jeg reagerer derfor sterkt på at Eva Nordlund prøver å framstille det som om KrF står for en fiskeripolitikk som innebærer en privatisering av fiskeressursene og er i strid med de de viktige innledende paragrafene i havressursloven. KrF og våre regjeringspartnere viderefører tvert imot hovedlinjene i norsk fiskeripolitikk slik disse har ligget fast siden begynnelsen av 2000-tallet! Grunnen til at Solberg-regjeringen ikke har gjennomført større omlegginger av fiskeripolitikken siden 2013, er enkel:

Helt siden den tiltrådte som en mindretallsregjering, har den vært avhengig av to sentrumspartier, KrF og Venstre, for å få flertall. Vi i KrF har med forankring i vårt program sikret at grunnprinsippene i havressursloven, deltagerloven og fiskesalgslagsloven ligger fast. Det er også tydelig at Eva Nordlund ikke har lest komitéinnstillingen når hun langer ut mot KrF og hevder at vi og regjeringen står for en politikk som er i strid med paragrafene 1 og 2 i havressursloven.

Hvis hun hadde tatt seg bryderiet med å gjennomføre en faktasjekk før hun slenger ut slike påstander, ville hun på side 7 i komiteinnstillingen funnet en merknad der en samlet komite viser til de nevnte paragrafene og skriver: «Komiteen viser til at begge bestemmelsene historisk sett har hatt sterk oppslutning i Norge, og de forplikter forvaltningen til å sørge for at nærhet til havets ressurser gir rett til å høste av ressursene, og at det aldri skal skapes tvil om at de viltlevende marine ressurser tilhører fellesskapet.»

Opposisjonen prøver nå, med god støtte fra skribenter i egen leir, å etablere en fortelling full av forvrengte fakta og direkte usannheter om en regjering som vil privatisere norske fiskerier. Det skal de ikke lykkes med. Denne regjeringen vil tvert imot ta konklusjonene i Riksrevisjonens rapport, som i minst like stor grad kritiserer tiltak iverksatt av den rødgrønne regjeringen, på største alvor. Fiskeriministeren har varslet en grundig gjennomgang av de forholdene som Riksrevisjonen påpeker. Det er noe vi i KrF støtter og imøteser som utgangspunkt for en næringsvennlig og framtidsrettet fiskeripolitikk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Straumprisane til nye høgder og rekordar!