Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kredittrisiko spres som virus

Har vi lært noe av finanskrisen? En ny krise utløst av en usynlig fiende gir usikkerhet og risiko, den største etter andre verdenskrig.

Når en samlet byggenæring foreslår maks 30 dagers kredittid i forslag til krisepakke, må myndighetene følge opp, skriver Heidi Finstad. Foto: Treindustrien
Når en samlet byggenæring foreslår maks 30 dagers kredittid i forslag til krisepakke, må myndighetene følge opp, skriver Heidi Finstad. Foto: Treindustrien

I bygg-, anlegg- og eiendomssektoren er verdikjeder gjensidig avhengig av hverandre. Klapper ett ledd sammen får det store konsekvenser i flere verdikjeder.

Treindustriens bedrifter produserer bygningsmaterialer, flis og bark til energiformål (eksempelvis fjernvarme). Bedriftene er hjørnesteinsbedrifter med en nøkkelrolle i flere verdikjeder; byggenæringen, skognæringen, energisektoren, transportsektor og handelen.  Det finansielle systemet og resten av økonomien er tett koblet sammen. Produsenter har nå stor finansiell risiko gjennom lange kreditttider. En samlet byggenæring ber nå myndighetene å regulere kredittider til maks 30 dager. Dette skal selvfølgelig ikke gripe inn i allerede inngåtte avtaler mellom enkeltaktører. En forutsetning er at tiltak ikke svekker likviditeten i noe ledd i verdikjeder.

Myndighetene bør sørge for at konsekvenser av krisen blir minst mulig. Bankene har etter finanskrisen fått strengere krav til kapital og likviditet for å redusere risiko. Det bør stilles enda strengere krav til kapital og likviditet, enn risikoen i den enkelte bedrift alene skulle tilsi. Problemer hos et byggevareutsalg eller i en kjede vil smitte fortere enn coronaviruset over på andre. Leverandørene er svært utsatt fordi de har solgt varer nå, men får ikke oppgjør før om tre-fire måneder. Kreditten er høy og skjuler stor finansiell risiko.

Finanskrisen viste at man ikke overlater til de enkelte aktører å håndtere finansiering gjennom kun avtalemessig premisser. Når en samlet byggenæring foreslår maks 30 dagers kredittid i forslag til krisepakke, må myndighetene følge opp. Sånn kan man også unngå at staten ender med regningen når det går galt. Målet etter finanskrisen var å sette økonomien i bedre stand til å takle store forstyrrelser i finanssystemet. Derfor må tiltak som håndterer finansiell risiko i kriserammede verdikjeder iverksettes nå for å redusere skadevirkninger.

Finanskrisen lærte oss at begrenset oversikt over finansiell risiko gjennom bankenes avtaler og motparter, var fatale for økonomien. Bankene hadde ikke en gang selv full oversikt. Tidligere finansminister Siv Jensen tok til orde for mekanismer og buffere som gjør at vi tåler overraskelsen når den neste gang kommer, som hun uttrykte det i 2018. Overraskelsen er her, en samlet byggenæring ber myndigheter om tiltak for redusert kredittid til maks 30 dager for å gi robusthet i alle ledd til å overleve kriser.

Myndighetene har allerede regulert forbrukslån, bankmarkedet og boligmarkedet. Leverandører, industri og handel er svært utsatt: Det er prekært å gjøre tiltak nå også i disse verdikjedene, slik at ikke finansiell risiko slår fatalt ut i en kriserammet økonomi.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uff, så vanskelig å være rik