Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konstant metankonsentrasjon ved konstante utslipp?

Økningene i utslipp siste tiår bør reverseres, i den grad det er mulig. Mye tyder jo på at oppvarmingen selv har bidratt til økt metanfrigjøring.

Metangass: Drøvtyggere som kyr og sauer slipper ut metangass. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix
Metangass: Drøvtyggere som kyr og sauer slipper ut metangass. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Arne Myhre kommer i Nationen 30.7 med kommentarer som refererer til artikkelen om metan som Steinar Helgen hadde i avisen 20.7. I det store og hele er det nyttige utdypninger og presiseringer han kommer med, f.eks. er det nok fort gjort å tenke seg at all metangassen er borte når "levetiden" er utløpt. Men slik er det altså ikke.

På ett viktig punkt mener vi imidlertid at Myhre sannsynligvis tar feil. Han mener at dagens globale metan-utslipp vil gi kontinuerlig økende konsentrasjon og dermed stadig økende oppvarming framover hvis de ikke reduseres: "Konstant mengde av metan i atmosfæren blir det først når tilført metanmengde er like stor som den som fjernes. For at dette skal skje må de globale utslippene reduseres."

Det kan tenkes at dette stemmer, men ut fra tilgjengelige data, er det vanskelig å argumentere for at det er sannsynlig, og det er ikke i tråd med gjengs vitenskapelig oppfatning i dag.

Når metankonsentrasjonen øker, øker levetiden noe, men ikke dramatisk, og ved konstante utslipp vil det dermed etter hvert (noen tiår) innstille seg en ny likevekt der konsentrasjonene ikke lenger øker ved konstante utslipp. Hvor mye høyere det nye nivået blir, er ikke minst avhengig av hvordan konsentrasjonen av den viktigste nedbryteren, hydroksylradikalet (OH.) vil utvikle seg, men så langt er det ingen ting som tyder på dramatiske endringer i dette.

I en artikkel fra februar i år i tidsskriftet PNAS, "Interpreting contemporary trends in atmospeheric methane", oppsummeres og drøftes kunnskapsstatus på dette feltet av forskerne Turner, Frankenberg og Kort (PNAS 116;8:2805-2813). Figur 3B i artikkelen viser framskrevne metankonsentrasjoner under ulike forutsetninger, og med konstante utslipp fra 2012, vil konsentrasjonene være stabilisert i løpet av 30-50 år.

Metankonsentrasjoner i atmosfæren under ulike utslippsregimer (farger) og hydroksylradikal-respons (hel/stiplet linje). Rosa: Fortsatt økte utslipp. Blå: Stabilisering fra 2012. Oransje: 5 prosent reduksjon gradvis over 10 år, Blågrønn: 5 produksjon øyeblikkelig reduksjon. "Interactive OH": Hydroksylradikalkonsentrasjonene varierer med metankonsentrasjonene. Det er bare fortsatt økte utslipp som ikke gir tilnærmet konstant metankonsentrasjon etter 2050. Foto: Fig 3B fra Turner et al (2019)
Metankonsentrasjoner i atmosfæren under ulike utslippsregimer (farger) og hydroksylradikal-respons (hel/stiplet linje). Rosa: Fortsatt økte utslipp. Blå: Stabilisering fra 2012. Oransje: 5 prosent reduksjon gradvis over 10 år, Blågrønn: 5 produksjon øyeblikkelig reduksjon. "Interactive OH": Hydroksylradikalkonsentrasjonene varierer med metankonsentrasjonene. Det er bare fortsatt økte utslipp som ikke gir tilnærmet konstant metankonsentrasjon etter 2050. Foto: Fig 3B fra Turner et al (2019)

Det er helt nødvendig å redusere metanutslippene fra dagens altfor høye nivå. Men i land som i minimal grad er ansvarlige for økningene siste 10-20 år, som Norge, kan det være fornuftig å ta dette som en langsiktig prosess, og fokusere på utfasing av fossile CO2-utslipp. For så lenge de vedvarer, vil oppvarmingen fortsette.

Vi har også noen merknader til Thomas Cottis' opplysende innlegg om metan etc. 13.8. Den vanlige beregningsmetodikken, GWP100, er bare "grei nok" som metode på den måten at den reflekterer oppvarmingssituasjonen noenlunde brukbart ved vedvarende økte utslipp - og det har jo vært situasjonen i flere tiår. Men den vil aldri bli brukbar for utslippsreduksjoner, som har vært den viktigste bruksmåten.

Fordi betydelig reduserte metanutslipp, som Cottis påpeker, vil gi umiddelbar og kraftig nedkjølingseffekt, er det grunn til å ta nedtrappingene av kjente og kontrollerte utslipp gradvis, slik det ligger an til med det pågående arbeidet i norsk landbruk. For denne nedkjølingseffekten kan veldig lett gi en illusjon av at oppvarmingen er under kontroll - mens den fort vil bli oppspist av effekten av fortsatte CO2-utslipp.

Økningene i utslipp siste tiår - der Norge i minimal grad har bidratt - bør uansett reverseres, i den grad det er mulig. Mye tyder jo på at oppvarmingen selv har bidratt til økt metanfrigjøring.

N2O-utslipp er nært forbundet med intensiteten i matproduksjonen, og null netto økning er kanskje umiddelbart den mest realistiske visjonen - det vil jo på sikt innebære karbonnøytralitet hvis metan og fossilt CO2 også er under kontroll.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

En bærekraftig fremtid for Beskyttede betegnelser