Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konsesjonsbehandling ved salg av Kvakkestad Nordre i Askim

Norsk landbruk er et møysommelig konstruert byggverk som hviler på noen grunnpilarer.

Selges: Kvakkestad Nordre i Askim, Østfold. Foto: Lars Johan Wiker
Selges: Kvakkestad Nordre i Askim, Østfold. Foto: Lars Johan Wiker

Snø og vedlikehold AS søker om konsesjon for å kjøpe gården Kvakkestad Nordre i Askim. Ved behandling i FUP (Det faste utvalg for plansaker) 22. mai ble søknaden enstemmig avslått når det gjelder å tillate AS som eierform. Jeg er kjent med at søknaden kommer til ny behandling i FUP 28. august, og som medlem av nevnte utvalg finner jeg det riktig å belyse det prinsipielle ved denne saken.

Norsk landbruk er et møysommelig konstruert byggverk som hviler på noen grunnpilarer. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom er en av dem. For øvrig kan nevnes Husdyrkonsesjonsloven. Avtaleverket som regulerer forhandlingene mellom stat og representanter for næringa er en 3. pilar. Det bærende prinsipp er at landbrukets produksjon skal sikres et akseptabelt vederlag over tid. Som motytelse skal befolkningen sikres trygg forsyning av mat, i tillegg til et variert og frodig kulturlandskap over hele landet.

Fra tid til annen angripes dette finstemte systemet av politikere som har fått makt til å gjøre endringer, og som mangler kunnskap til å se konsekvensene av sine gjerninger. Lovendringen som i 2017 åpnet for at selskaper med begrenset ansvar kan erverve landbrukseiendommer er et resultat av et slikt angrep. Det er derfor interessant å se at LMDs rundskriv M-3 presiserer at ordningen med privat eierskap har «erfaringsmessig vist seg å være en stabil og rasjonell eierform».

Annonse

Når det sies at «Det skal være en reell mulighet for at selskaper med begrenset ansvar kan få konsesjon», så viser praksis at dette gjelder eiendommer som har svært lite til felles med Kvakkestad Nordre.

Lovendringen virker å være tenkt å gjelde for gårdsbruk som har svært liten allminnelig landbruksproduksjon, men mye bygningsmasse som er passende til annen virksomhet. Rundskriv M-3 er departementets måte å vise at denne lovendringen i svært liten grad skal endre gjeldende praksis for konsesjonsbehandling.

Et selskap med begrenset ansvar kan når som helst skifte eier. Det medfører at lovverket settes til side. Slik rundskrivet er utformet, er det derfor ingen mulighet for at denne søknaden kan imøtekommes.

I landbruket er mange større driftsenheter organisert som aksjeselskap når det gjelder eierskap av driftsmidler, maskiner, dyr og annet. Ved en slik organisering vil en i de aller fleste tilfeller oppnå en grei forretningsmessig deling mellom eierskap av gård, og eierskap av driftsmidler. Finansiering vil uansett være avhengig av en totalvurdering som långiver gjør.

En dyktig bonde har alltid gode rådgivere. Jeg vil anbefale søkeren å ta kontakt med rådgivere som forstår landbrukets unike rolle i samfunnet, og som kan bidra til en løsning som vil tjene alle parter i saken.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

FHI presiserer om samarbeid med EAT