Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimavennlig drivstoff fra distriktene

Skipsfarten står foran store utfordringer. Skip er en av de største kildene til verdens utslipp av fossil CO2. De nye utslippsbegrensningene vil kreve bruk av helt nye klimavennlige drivstoff.

Avfossilisert: Metanolbasert drivstoff kan produseres på fornybare ressurser og brukes i gamle fossil-motorer. Foto: Bjarne B. Aase
Avfossilisert: Metanolbasert drivstoff kan produseres på fornybare ressurser og brukes i gamle fossil-motorer. Foto: Bjarne B. Aase

Skipsfarten har satt seg tre mål:

* Utslipp av CO2 skal reduseres med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2008-nivået

* Videre til 70 prosent reduksjon fra 2008-nivået innen 2050

* Alle utslipp av klimagasser skal være eliminert innen utgangen av dette århundre.

Den tradisjonelle bruken av lavkostdrivstoff vil snart være historie. Landbasert transport kan ha flere muligheter for å erstatte diesel og bensin. Men alle skip må bringe med seg alt nødvendig drivstoff for hele reisen.

Det er i dag intet alternativ til forbrenningsmotorer for å skaffe den kraften skipene trenger for fremdrift. Derfor må det utvikles klimavennlige drivstoff som energikilde for skipsfart på de sju hav.

Det foregår for tiden et omfattende utviklingsarbeid for å komme frem til morgendagens drivstoff for skip. Ammoniakk, metanol, hydrogen og biometan har blitt testet, og for noen av disse drivstoffene foreligger det planer for bygging av produksjonsanlegg.

Noen av drivstoffene krever nye motorer, andre drivstoff krever omfattende ombygging av eksisterende motorer. En av de største barrierene for bruk av nye drivstoff er kostnadene. Det beste drivstoffet er det som kan gjøre bruk av eksisterende motorer og infrastruktur, både på land og til havs.

Et slikt drivstoff er OxyMetylen Eter OME. For å ta i bruk OME må man kun gjøre små endringer på motoren, og ellers kan man bruke all infrastruktur slik som den er, lagertanker, tankbiler og drivstofftanker.

OME er et syntetisk diesel-drivstoff. Det produseres utelukkende av metanol. Hensikten med å produsere OME, og ikke stoppe ved metanol, er å forbedre egenskapene.

Annonse

Metanol er giftig, selv metanoldamp kan gjøre mennesker blinde. OME er ikke giftig og ikke farlig. Det er flytende ved vanlig omgivelsestemperatur og -trykk. Det forbrenner med ekstremt lavt utslipp av sot, se bilde.

Videre positive egenskaper ved OME er egenvekt omkring 1, høyt flammepunkt (sikkerhet) og høyt cetan-tall (tennvillighet).

OME er et sterkt løsemiddel, derfor må man bruke et spesielt motstandsdyktig materiale for alle pakninger i drivstofftilførselen.

På den negative siden har OME en lavere brennverdi enn fossil diesel. Man må bruke 70 prosent mer drivstoff for å oppnå samme motoreffekt. Innsprøytningstiden må derfor økes.

OME er biologisk nedbrytbart. OME produseres utelukkende av metanol. Hvis metanol produseres av biologisk materiale som avfall fra skogsdrift, slakteavfall og annet biologisk materiale, så er OME klimanøytral. Trær og vekster trenger CO2 for vekst, og vi trenger karbon C til produksjon av metanol.

Produksjon av OME kan deles i tre delprosesser:

* Pyrolyse (oppvarming uten tilgang på luft) av trevirke gir trekull og en tjæreholdig væske

* Den tjæreholdige væsken kan samles fra flere produksjonssteder til et regional senter for produksjon av biometanol, tresprit, fra væsken

* Et sentralt anlegg kan produsere OME fra biometanol

En slik produksjonsmodell vil gi arbeidsplasser der trevirket er, i distriktene, samtidig som man kan bygge et stort sentralt anlegg for OME-produksjon, for slik å utnytte storskalafordel.

Det blir spennende å se hvilket drivstoff som vinner konkurransen. OME er av flere grunner en sterk kandidat til å bli morgendagens drivstoff for skip.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi har en stor og økende skogressurs